Peatükk 7

Mina Olen Alfa ja Omega

Mu armastatud südamed, eelmistes vestlustes püüdsin ma ehitada tugevat alust sellele, mis lubaks mul arendada kõrgemat arusaamist nendest põhireaalsustest, millega te seisate silmitsi planeedil Maa sellel kriitilisel ajaperioodil. Reaalsus on see, et planeet vajab kriitilist hulka inimesi, kes on valmis tõusma kõrgemale teadvuse tasemele ja vana teadvuse taseme minna laskma. Niisuguste inimeste järele on vajadus, kes kutsuksid Ülevalt välja vaimset energiat selleks, et ära hävitada ebatäiuslikud energiad, mis on kuhjunud Ema Maa energiaväljas tuhande aastate jooksul.

Ma olen püüdnud anda teile arusaamist, mis on nii universaalne kui võimalik lootuses, et suurim võimalik hulk inimesi oleksid võimelised ja valmis seda arusaamist omaks võtma. Seepärast olen ma teiega leebe olnud ja olen püüdnud vähehaaval tõsta teie teadlikkust kõrgemale tasemele. Ma olen püüdnud vältida väljakutse esitamist teatud doktriinidele, mida paljud kristlased on kasvatatud vaieldamatutena nägema.

Ma pean teile nüüd ütlema, et see, mida ma olen andnud selle raamatu esimeses osas, ei ole piisav selleks, et esile tuua vajalikke muudatusi inimkonna teadvusse. Ma olen teile rääkinud, et kogu universum on loodud kahest põhielemendist, nimelt Isa laienevast jõust ja Ema kokkutõmbavast jõust. Ema tuli annab mugavustunde ja hoolitsustunde ja Ema Tuli on tõepoolest see, mida te olete saanud selle raamatu esimeses osas. Aga selleks, et vajalik muudatus teadvuses aset leiaks, peate te vastu võtma ka isa Tule ja te peate laskma sellel tulel teid tuttavatest uskumustest kaugemale viia ja aidata teil omaks võtta kõrgemat arusaamist, kõrgemat tõde kui see, mida teile on antud ortodoksse kristluse ja teaduslike asutuste poolt.

Enamus inimesi sellel planeedil on kasvatatud üles teatud piiratud ja mittetäielike uskumuste poolt ja sellepärast on mul nüüd vaja esitada teile vestluste seeria, mis annab teile kõrgema arusaamise vaimsest reaalsusest. Selle protsessi osana pean ma minema mõnedest uskumustest kaugemale, mida teid on kasvatatud nägema kui vääratamatuid ja mitteküsitavaid. Selleks, et te saaksite kasvada teatud tasemest kaugemale, pean ma püüdma teid raputada välja nendest uskumustest ja sellest teadvusest, ka identsustundest, mis on nendele uskumustele rajatud. See on tõepoolest vajalik selleks, et tõusta ja saada vabaks vana ajastu allaviivast tõmbest ja mao valedest, mis on mõjutanud inimkonda terveid eoone.

Ma olen teadlik, et mõnedele teist on järgmised vestlused tõepoolest shokiteraapiaks. Aga ma loodan, et te ei seisa sellele protsessile vastu. Ma loodan, et te mõistate, et Jeesus kasutas mõlemaid tehnikaid, kui ta 2000 aastat tagasi Maa peal kõndis. Paljudel juhtudel ta tõesti ravis, andis lohutust ja arusaamist inimestele. Aga teistel juhtudel oli ta väga otsekohene nendele uskumustele väljakutse esitamises, milles inimesed olid mugavaks muutunud, aga mis ei saanud neid kõrgemale teadvuse tasemele viia. Ta oli väga otsekohene vastuvaidlemises nendele uskumustele, mis olid muutunud selleks teeks, mis näib õigena inimolendile, aga lõpuks on surma tee, vaimse surma, hinge surma tee. (Õpet.16:25).

Kust hinged tulevad?

Lubage mul nüüd alustada seda shokiteraapia protsessi selle selgeks tegemisega, et selleks, et täielikult uue ajastu teadvust omaks võtta, on teil vaja minna lasta üks niinimetatud vääratamatutest doktriinidest, mida ortodoksne kristlus, nii katolik kui protestantlik, sajandeid levitavad. See doktriin mõistab avalikult hukka hinge eelneva olemasolu ja paneb selle vande alla kui ketserliku.

Ma ei hakka siin minema pikka ajaloolisse vestlusse sellest, kuidas see doktriin katoliku kiriku vääratamatuks doktriiniks muutus. Igaühe jaoks, kes vaevub ajaloolisi fakte vaatama, on kerge näha, et kristliku ajastu esimeste sajandite jooksul olid paljud silmapaistvad kristlikud juhid omaks võtnud hinge eelneva olemasolu idee ja reinkarnatsiooni kontseptsiooni. Aga pärast ühte üliväga poliitilist protsessi ja tervet seeriat intensiivseid võimumänge, lõi katoliku kirik doktriini, mis pani kirikuvande alla hinge eelneva olemasolu idee „ ja koletusliku restauratsiooni, mis järgnes” kui ketserlust *. See tähendab seda, et kirik sõna otseses mõtte needis neid, kes reinkarnatsiooni uskusid.

Mu armastatud südamed, see fakt, et see idee keelustati, näitab teile jõuliselt, et hinge eelneva olemasolu idee oli tõepoolest varase kristliku elu osa. Ta oli kristliku elu osa sellepärast, et see oli üldine teadmine Jeesuse ajal. Jeesus oli väga tuttav reinkarnatsiooni kontseptsiooniga, nagu ta kusagil mujal* on seletanud. Jeesuse jüngrid, mina kaasa arvatud, olid üsna tuttavad selle kontseptsiooniga ja me kõik aktsepteerisime seda kui reaalsust, sest sügaval meie südametes me kõik teadsime, et oleme juba enne olemas olnud. Me kõik teadsime, et meie hinged on nii keerukad, et need hinged lihtsalt ei saanud „eikusagilt” meie füüsiliste kehade eostamise või sünni ajal ilmuda. Me teadsime, et meie hinged elavad edasi pärast meie füüsilise keha surma ja seepärast sel lihtsalt ei olnud mõtet, et hing enne keha ei eksisteeri.

Ma olen teadlik, et mõned teist ütlevad, et mõnedes oma ilmumistes ma oletatavasti mõistsin avalikult hukka reinkarnatsiooni kontseptsiooni, aga lubage mul paluda teid kaalutleda, mida ma selle raamatu alguses ütlesin, et minu ilmumised olid piiratud tunnistajate uskumustega. Kui ma oleksin ilmunud katoliiklastele ja oleksin kiriku doktriini ümber lükanud, siis ilmumised oleksid tunnistatud valeks, või isegi Saatana tööks. Seepärast mul ei ole mingit võimalust öelda inimestele tõtt traditsioonilise ilmumise kaudu ja sellepärast saan ma anda seda tõde ainult saadiku kaudu, kes ei piira, mida ma võin tema kaudu öelda.

Miks on nii tähtis, et inimesed mõistaksid reinkarnatsiooni kontseptsiooni? Kristluse lubadus, ja tõepoolest iga Maa peal leiduva õige religiooni lubadus on, et teie hing saab päästetud. See kontseptsioon tähendab seda, et pärast teie füüsilise keha, mida igaüks peab ajutiseks liiklusvahendiks, surma, teie hing eksisteerib edasi mõnes kõrgemas valdkonnas. Endastmõistetavalt, toetudes sellele arusaamisele, mida ma olen andnud teile eelmistes peatükkides, peaks olema kerge näha, et hing jätkab eksisteerimist vaimse valdkonna kõrgemates vibratsioonides.

Peatuge hetkeks, et mõtiskleda selle üle, kuidas on hingel võimalik vaimse valdkonna kõrgematesse vibratsioonidesse üles tõusta? Saab olla ainult üks loogiline järeldus, nimelt see, et hing on tehtud vaimse valdkonna kõrgematest vibratsioonidest. See tähendab, et hing on füüsilise keha vibratsioonidest kõrgemal. Seepärast hinge eksisteerimine ei saa sõltuda füüsilisest kehast. Hing ei sündinud lihast ja verest, hing ei sündinud Maa põrmust. Hing ei sündinud materiaalse universumi, ma-ter maailma vibratsioonidest; ta sündis vaimse universumi vibratsioonidest. Kui te tahate selle järelduse jaoks Piibli toetust, siis mõelge järgmisele Jeesuse poolt tehtud väitele:

Ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse kui ta enne ei ole sealt alla tulnud, ka inimese Poeg, kes on Taevas (Joh.3:13).

Kas te mõistate, et ainult see, mis Taevast alla laskus, saab Taevasse tagasi tõusta? Nii et kui teie hing peab Taevasse tagasi tõusma, siis peab see seda tähendama, et teie hing peab olema enne Taevas eksisteerinud, kui ta füüsilisse kehasse laskus, milles ta nüüd elab. Teiste sõnadega, hing ei ole keha poolt loodud ja seetõttu ei saa olla keha külge seotud. Ta eksisteerib kehast sõltumatult, sest kõik vaimses maailmas on nendest madalamatest vibratsioonidest sõltumatu, mis materiaalses maailmas on.

Nii te näete, mu armastatud, et Jeesus väitis selgelt, et teie hing laskus vaimsest valdkonnast. Ma võin teile kinnitada, et vaimsest valdkonnast ei leia te aja ja ruumi piiranguid, mida te materiaalsest universumist leiate. Võiks öelda , et ajal ja ruumil ei ole vaimses valdkonnas tähendust, või võib-olla peaks ütlema, et neil ei ole sama tähendust, mis neil Maal on. Järeldus on, et inimolendil, kes on harjunud mõtlema lineaarsetes aja ja ruumi terminites, on raske aru saada sellest reaalsusest, mis vaimses valdkonnas on. Seepärast mõistan ma, et paljud inimesed on aktsepteerinud seda kiriku doktriini, et teie hing ei eksisteerinud enne füüsilise keha eostamist või sündi. Aga ma loodan ka, et te suudate nüüd näha, et see kiriku doktriin on ühtesobimatu Jeesuse enda sõnadega ja ühtesobimatu selle reaalsusega, mis Jumala poolt loodi.

Hing on kehast sõltumatu

Hing on tõepoolest sõltumatu kõigest materiaalses valdkonnas, teie füüsiline keha kaasa arvatud, seepärast sündis teie hing vaimses valdkonnas, mis on väljaspool aega ja ruumi. See tähendab, et teie hing eksisteeris enne teie keha ja ta eksisteerib ka pärast seda, kui teie füüsiline keha sureb. Loogiline järeldus on see, et teie hing võib olla laskunud mitmetesse füüsilistesse kehadesse aja jooksul.

Ma mõistan, et inimestel, kes on kasvanud traditsioonilises kristlikus kultuuris, võib olla mõnda aega raske mõista ja aktsepteerida seda fakti. Aga kui te teeksite pingutuse ja mõtiskleksite selle üle, mida ma teile olen rääkinud, siis te näete, et see idee suudab ära seletada paljud küsimused, mis teil on, mida ortodokssed doktriinid ei suuda seletada. Kindlasti olete te näinud lapsi, kes on sündinud väga suurte füüsiliste puuetega, või väga raskesse perekondlikku olukorda, milles neid pidevalt väärkoheldakse. Kindlasti olete te imestanud, kuidas õiglane ja armastav Jumal lubab ühel lapsel sündida hõbelusikaga suus ja teisel lapsel äärmisse viletsusse. Kindlasti peate te olema küsinud endalt, miks armastav Jumal lubab selliseid jõhkraid ebaõiglusi.

Vaadake, mu armastatud, pärast seda, kui ortodoksne kristlus hakkas eitama reinkarnatsiooni reaalsust, kaotas ta võime nendele küsimustele vastata. Seepärast on ta olnud sunnitud välja tulema kunstlike argumentidega, mis rahuldavad ainult intellektuaalseid teolooge, aga ei saa kunagi rahuldada hinge seesmist uudishimu. Selle tulemusena on paljud kirikud püüdnud neid küsimusi maha suruda inimeste arakstegemisega, et nad ei julgeks esitada neid küsimusi, millele ametlikud doktriinid ei saa vastata. Kui paljud teist on esitanud oma kirikuõpetajale küsimuse ja saanud vastuseks „See on saladus”?

Mu armastatud südamed, Jeesus väitis selgelt, et tõde teeb teid vabaks (Joh.8:32), ja tema endastmõistetavalt andis inimestele tõde. Ma võin teile kinnitada, et Jumal ei ole kunagi tahtnud, et ükski religioon keelduks andmast teile tõde. Nii et see idee, et kirik peaks keelduma tõe andmisest, ei ole kunagi Jumalalt tulnud.

Kuidas te saate lõigata seda, mida te külvanud olete?

Pöördudes tagasi ülevalpool oleva küsimuse juurde, võite te nüüd näha, et reinkarnatsioon saab anda loogilise vastuse. Kui te vaatate last, kes on sündinud rasketesse olukorda, siis ei näe te seda hinge, kes äkki ilmus siis, kui see konkreetne keha eostati. Te näete hinge, kellel on väga pikk ajalugu planeedil Maa ja kes on olnud väga palju eluaegu sellel planeedil.

Nagu ma eelmistes vestlustes seletasin, saab hing Jumala puhast energiat valesti kvalifitseerida. Need energiad ei kao ära enne, kui hing nad kõrgema vibratsiooniga ümber kvalifitseerib. Nii et hinge poolt loodud valestikvalifitseeritud energiad ei kao lihtsalt ära, kui füüsiline keha sureb. Nad ladustatakse hinge energiavälja ja planeet Maa energiavälja. Kui hing planeedile Maa tagasi pöördub ja uue füüsilise keha võtab, siis uus elu ehitatakse selle vundamendi peale, mis eelmistel eluaegadel rajati. Teiste sõnadega, need tingimused, millega te selles elus silmitsi seisate, loodi teie poolt eelmistes eluaegades. Eelmistes eludes tehtud valikud seavad üles lava selle elu jaoks.

See seletab, miks paljude eluaegade jooksul loodud ebatäisliku energia kuhjumine võib lõpuks hingele selliseks koormaks muutuda, et ta nüüd kogeb väga rasket olukorda. Ja äkki te mõistate, et see fakt, et lapsed sünnivad täiesti erinevatesse olukordadesse, ei tähenda seda, et Jumal on ebaõiglane. Vastupidi, see tähendab seda, et Jumal on õiglane, sest iga isik lõikab seda, mida ta eelmistel eluaegadel külvanud on.

Mu armastatud südamed, vaadake seda Piibli väidet „Ärge eksige: Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab.” (Gal.6:7). Kui te tapate kellegi ja surete varsti pärast seda ära, millal te siis lõikate oma tegude tagajärgi? Vastavalt traditsioonilisele kristlikule teoloogiale on ainult üks võimalus. Kui teil ei ole olnud võimalust lõigata, nii nagu te külvanud olete Maa peal olles, siis teie hing peab igavesti Põrgus põlema. Aga kas see oleks armastava Jumala soov, et üks viga võiks põhjustada igavese piina?

Mu armastatud, armastava Jumala reaalsus on see, et Jumal on kujundanud universumi selliselt, et ta tegutseb peeglina. Nii nagu te teistele teete, nii teeb universum teile, sest üks õppimise viis on kogeda omaenda keha peal, mida te teistele teinud olete. Ja selle asemel, et luua universum, kus üks tõsine viga võiks põhjustada igavese kannatuse Põrgutules, on Jumal loonud sellise universumi, milles teie hingel on rohkem kui üks võimalus oma õppetükid ära õppida ja tagasi koju tulla. Seepärast seda, mida hing ühel eluajal külvab, lõikab ta hilisemal eluajal. See on armastava ja halastava Jumala arm, kes lubab teil luua omaenda reaalsust materiaalse universumi piirides. Jumal loodab, et nähes oma tegude tagajärgi, te lõpuks otsustate, et te ei soovi jätkata inimliku kannatuse ja valu kogemist. Seepärast tahate te jõuda Kristuse teadvuseni, mis võimaldab teil ennast ühele joonele seada Jumala seadustega ja tema kuningriiki tagasi pöörduda.

Nii, mu armastatud, ma loodan, et te kaalute reinkarnatsiooni kontseptsooni ja seda, kuidas see saab aidata teil vastata oma hinge küsimustele, miks on nii palju kannatust Maa peal ja miks Jumal ei ole kannatust lõpetanud. Reinkarnatsioon seletab, et Jumal on lubanud inimolenditel luua omaenda reaalsust planeedil Maa. Ta on teinud seda sellepärast, et mõned tema pojad ja tütred on Eedeni Aiast lahkunud, milles neil oli otsene kontakt vaimse õpetajaga.

Pärast seda, kui nad aiast lahkusid, kaotasid nad kontakti õpetajaga ja neil tuli välja teenida oma lunastus oma pale higi sees, mis tähendab seda, et nende enda teod ja nende tegude tagajärjed on nüüd nende vaimseks õpetajaks. Kui hinged pöörasid vaimsele õpetajale selja, nagu Eedeni Aia lugu illustreerib, ei ole Jumalal mingit viisi nende hingedeni jõudmiseks ilma nende vaba tahet rikkumata. Sellepärast põhjuse ja tagajärje seadus, mida Ida religioonid kutsuvad karma seaduseks, saab nüüd hingede õpetajaks. See seadus lihtsalt väidab, et kui te külvate Jumala energiat valesti kvalifitseerides, peate te lõikama siis, kui universum tagastab teile selle energia. Te peate õppima, kogedes oma enda elus seda, mida te teistele tegite.

Teiste sõnadega, Jeesuse üleskutse teha teistele seda, mida te tahaksite, et teised teile teeksid (Matt.7:12) on rajatud sellele teadmisele – mis Jeesusel kindlasti oli – et universum teeb teile seda, mida te teistele teete. Kui te kahjustate teisi inimesi ühel eluajal, siis tuleb teil tulevikus tagasi tulla ja kogeda seda, mida te teistele tegite. Loodetavasti, minnes läbi selle valulise protsessi, peksukooli, otsustab hing, et ta ületab selle teadvuse seisundi, mis paneb inimesi üksteist kahjustama.

Jumal ei karista inimesi

Mu armastatud, kas te mõistate, et Jumal lubab inimolenditel luua kannatust, sest see on ainus viis, kuidas hinged saavad õppida pärast seda, kui nad Jumalale ja sellele vaimsele õpetajale selja pöörasid, kes teda Eedeni Aias esindas? Jumal lubab teil jätkata selle kannatuse loomist, isegi enda või planeedi hävitamiseni, millel te elate. Aga igal hetkel oleme meie, Jumala esindajad, Ülestõusnud Väe liikmed, valmis aitama teil peatada näiliselt lõputu kannatuse ja valu spiraali. Me oleme valmis andma teile kõrgemat õpetust selle kohta, kuidas tõusta kõrgemale sellest lihalikust meelest, mis paneb teid looma piiranguid ja kannatust. Me oleme valmis näitama teile seesmist teed, mis aitab teil saavutada teie isiklikku Kristsust, mis tõesti on pulmarüü, mis võimaldab teil siseneda pulmapeole, mis on meie Isa kuningriik (Matt.22:11).

Mu armastatud südamed, võrrand on lihtne. Enne, kui te saate Isa kuningriiki siseneda, peate te otsustama, et te tahate sellesse kuningriiki siseneda. Ja nii kaua, kui te hoiate kinni ebatäiuslikust Jumala kujust, vihase ja kohutmõistva Jumala kujust, te ei taha kuningriiki siseneda. Te jätkate Jumala eest ärajooksmist ja püüate ennast Jumala eest peita, nagu Aadam ja Eeva aias tegid. Seepärast see tee, mis lunastuse juurde viib, nõuab seda, et te teeksite rahu Jumalaga, lahendaksite kõik ebatäiused ja kõik reservatsioonid oma suhtes Jumalaga. Ja väga raske on lahendada selliseid reservatsioone, kui te ei tunnista reinkarnatsiooni reaalsust ja seetõttu ei jäta maha seda ideed, et Jumal on loonud kannatuse ja on ebaõiglaselt asetanud teid teie praegustesse olukordadesse. Ainult oma elu üle täie vastutuse võtmise, selle tunnistamise abil, et te olete oma praegused olukorrad eelmistes eludes loonud, saate te täielikult teha Jumalaga rahu ja koju tagasi pöörduda.

Mu armastatud, palun kuulake seda, kes on seda teed käinud ja oma lunastuse kätte võitnud. Mina ise olen käinud sedasama teed, mida teie käite. Ma olen olnud kehastuses planeedil Maa ja ma tean, kui raske võib olla tõusta kõrgemale inimkonna kollektiivse teadvuse tohutust kaalust. Aga ma tean ka seda, et teil on palju kergem tõusta, kui te tunnistate, et te ei ole ebaõiglase Jumala ohver, vaid omaenda saatuse autor. Jumal ei ole karistanud teid nende pattude eest, mida Aadam ja Eeva kaua aega tagasi sooritasid. Te olete karistanud ennast ise, rikkudes Jumala seadusi paljude eluaegade jooksul. Aadam ja Eeva ei põhjustanud seda, et te sündisite madalasse teadvuse seisundisse. Teie hing tegi sama otsuse, mida tegid Aadam ja Eeva ja sellepärast teie ka otsustasite maitsta relatiivse hea ja kurja tundmise vilja. See dualistlik elule vaatamise viis põhjustas selle, et te jäite kinni lihalikku meelde ja selle läbi kaotasite teadliku ühenduse oma Mina Olen Kohalolekuga.

Vaadake, vaimses valdkonnas kogevad kõik olevused üksolemise tunnet Jumalaga ja selle ühenduse kaudu nad tunnevad üksolemist üksteisega. Jumal tahab, et kõik maa peal kogeksid sedasama üksolemist, aga enamus inimesi on duaalsusse eksinud, mis selgelt takistab neid tundmast üksolemist kogu eluga. Mu armastatud, miks teie arvates Jeesus väitis oma üksolemist Isaga (Joh.10:30) ja miks ta teie arvates ütles, et see, mida te teete väikseimale tema vendadest, teete te ka temale (Matt.25:40)? Seda väitis ta sellepärast, et ta tundis üksolemist Jumalaga ja seepärast üksolemist ka kogu eluga.

Mu armastatud, Jeesus tegi neid väiteid selleks, et teile näidata, et ta on teiega üks ja see tähendab, et teie olete temaga üks. Seepärast on teil olemas potentsiaal lahusoleku tunde ületamiseks ja Kristuse teadvusse tagasitulemiseks, mis võimaldab teil aktsepteerida oma üksolemist Jumalaga. Jeesus tuli teile näitama, et oma kurssi muutes, saate te ära muuta selle, mida te minevikus teinud olete. Tegelikult, usinalt järgides teed isikliku Kristsuse juurde, on teil võimalik ühe eluaja jooksul võita oma ülestõusmine ja koju tulla.

Teie hing on rohkemaks valmis

Mu armastatud südamed, kui te seda raamatut loete – kui te seda raamatut veel loete – siis saab sellel olla üks põhjus. Teie hing on jõudnud küpsuse punkti, kus ta teab, et traditsioonilised ortodoksse kiriku doktriinid ei saa teid kogu teel koju viia. Teie hing on jõudnud sellesse küpsuse punkti, kus ta on mõistnud, et ta enam ei taha jätkata sellel näivalt lõputul kannatuse ja valu spiraalil. Teie hing mõistab, et on aeg võtta vastutus omaenda lunastuse eest selle asemel, et oodata, et väline päästja teeks teie eest kogu töö ära.

Teie hing tahab ülespoole tulla ja mingis oma olemise punktis te teate, et peab olema parem tee. Teie hingel on küllalt selle tee käimisest, mis näib õige inimesele, sest ta mõistab, et lõpuks on see surma tee (Õpet.14:12). Seepärast otsib ta kõrgemat teed ja see tee tähendab ületada vana teadvuse seisundi doktriinid ja uskumused ja võtta omaks see reaalsus, et teie hingel on olemas potentsiaal kõikide piirangute ületamiseks ja Kristuse teadvuse kättevõitmiseks, mis on avatud uks taeva kuningriiki.

Teie hingel on potentsiaal riietuda Kristuse teadvusega, sest sügaval teie sees on Kristuse seeme teie isikliku Kristuse Mina näol. See Kristuse mina on avatud uks, mida ükski inimene ei saa sulgeda, ta on vahendaja teie hinge ja teie Mina Olen Kohaloleku vahel. Kuna te ei saa seda ust täielikult sulgeda, siis enamus inimesi on pööranud talle selja ja ignoreerivad teda, nagu ta ei oleks kunagi eksisteerinud. Osaline põhjus, miks nii paljud inimesed ignoreerivad seda seesmist ust oma meeltes on selles, et nad on ortodoksse kristluse poolt programmeeritud uskuma, et see uks on kusagil neist väljaspool. Mu armastatud südamed, see on just see illusioon, mille ma loodan selle raamatuga purustada ja mida Jeesus on püüdnud purustada nendes raamatutes, mida ta on selle saadiku kaudu andnud. Seda illusiooni tahtis ta purustada 2000 aastat tagasi, kui ta ütles „Jumala kuningriik on teie sees” (Luuk.17:21).

Mu armastatud südamed, lubage mul teil käest kinni võtta ja pöörata teid 180 kraadi ümber, nii et te saaksite alati näha seda avatud ust sügaval oma hinge sees. Lubage mul võtta teid käekõrvale ja juhtida teid läbi selle ukse, läbi selle nõelasilma, nagu ma loodan teha järgmiste vestlustega*.

Peatükk 8

Kaitske Kristust kogu Elu sees!

Mina Olen Maailma Ema ja ma tulen oma poja kaudu rääkima oma Pojast ja tema missioonist, mis läks kaotsi.

Ma tahaksin kõigepealt rääkida Päikesest (Sun, the s-u–n). Nende viimaste nädalate jooksul olete te näinud harukordset päikese aktiivsuse suurenemist*. Kuigi teie teadlased ütlevad teile, et see on juhuslik, siis mina võin teile öelda, et see on tõepoolest planeeritud tegevus. Päikese aktiivsus on hoolikalt planeeritud selle tsükli sissejuhatus, mis on kavandatud selleks, et tuua esile uut teadlikolekut Jeesus Kristuse tõelisest seesmisest missioonist, millest ta jutlustas 2000 aastat tagasi nendele jüngritele, kes olid võimelised kandma tema sõnu nendel pimedatel päevadel.

Jeesuse tõeliste õpetuste moonutamine

Oo ma sooviksin, et paljud nendest, kes tänapäeval elavad ja kutsuvad ennast Jeesus Kristuse järgijateks, saaksid kas või üheks hetkeks, kogeda seda teadvuse seisundit, millega seisime meie silmitsi tollel pimedal ajastul. Sellel ajastul, mil ma tulin hoidma tasakaalu oma poja Jeesuse jaoks, kui ta tuli tooma harukordset dispensatsiooni ja harukordset vaimset õpetust.

Kui te suudaksite kogeda raasukestki seda pimedust, mis raevutses Maa peal, siis te tõepoolest mõistaksite, miks oli Jeesusel võimatu anda oma vaimse õpetuse täiust rahvahulkadele. Siis te mõistaksite, miks see seesmine õpetus, see tõeline Kristuse tõelise tuleku, esimese tuleku õpetust anti ainult nendele tema jüngritele, kes olid võimelised seda kandma. Ja lubage mul öelda, et isegi tema kõige lähedasemad õpilased ei suutnud seda seesmist õpetust täielikult mõista.

Kui te suudaksite aru saada tolle aja inimeste kollektiivse teadvuse pimedusest, siis mõistaksite te, miks minu poja õpetused peaaegu silmapilkselt ära moonutati. Juba see fakt, et rahvahulgad ei olnud võimelised kuulama tema seesmisi õpetusi, seletab ka seda, miks nad kohe hakkasid tema väliseid õpetusi moonutama ja valesti tõlgendama. See peaks teile ära seletama selle, miks kristlus kunagi ei muutunud selliseks religiooniks, milleks ta mõeldud oli. Peaaegu algusest peale vaevas teda arusaamise puudumine minu poja Jeesuse tõelisest seesmisest missioonist .

Kristluse taastamine

Te mõistaksite siis, miks oli peaaegu vältimatu, et kristliku religiooni mõne esimese sajandi jooksul võimumängud ja poliitikaga tegelemine sisenesid sellesse uude usku ja moonutasid ta peaaegu tundmatuseni. Kui te suudaksite näha seda teravat kontrasti selle teadvuse vahel, mis valitses Maad nendel pimedatel päevadel ja tänapäeva inimkonna palju valgema teadvuse vahel, siis tunneksite te silmapilkselt ära, et kristlus, nagu te teda tänapäeval tunnete, on peaaegu täielikult selle teadvuse seisundi produkt, mis inimkonnal kristliku dispensatsiooni, selle kalade Ajastu esimeste paljude sajandite jooksul oli.

Te tunneksite silmapilkselt ära ja mõistaksite, et kuna inimkonna teadvus on nüüd tõstetud palju kõrgemale tasemele, on vältimatu ja eitamatu vajadus Jeesus Kristuse õigete õpetuste, Jeesus Kristuse seesmiste õpetuste taastamiseks. Tema seesmised õpetused, mida ta andis oma jüngritele, ei olnud kirja pandud (vähemalt mitte sellisel viisil, nagu on siiani leitud ja avalikuks tehtud). Kõigele krooniks ka need välised õpetused, mida ta andis, olid ainult osaliselt kirja pandud. Ja nad on sellest saadik madaldatud, valesti tõlgendatud ja valesti tõlgitud nii palju kordi, et ainult väga nutikas ja intuitiivne isik saab avastada tõelise seesmise sõnumi, mida minu poeg tuli sellele planeedile tooma – sõnumi, mille toomise eest ta andis oma elu ja need, kes selle elu võtsid selleks, et teda vaigistada, on teinud kõik, mis nende võimuses, et seda hävitada.

Miks nad Jeesuse tapsid?

Paljud tänapäeva kristlased on toodud mõtlemise juurde, et Jeesus oli „tunne-ennast-hästi” meister, kes tuli teise põse pööramise ja alati kõigile armastava ja lahke olemise tunne-ennast-hästi sõnumiga. Jeesus kindlasti tõi selle sõnumi, aga see sõnum ei olnud arutu, pimeda lahkuse sõnum. Tõepoolest, lahkus on jumalik omadus ja ei ole ühtegi Jumala omadust, mis ei oleks arukas ja vahettegev.

Nagu pühakiri ütleb, Jumal ei lase ennast pilgata (Gal.6:7), Jumalat ei saa lollitada valede ja manipulatsioonidega ja miraazidega, mis on loodud inimolendite poolt, kes on lõksus selles, mida Püha Paulus lihalikuks meeleks nimetas. Seepärast Jumal teab, et kuigi te peate jääma mitte-klammerdunuks ja vältima igat liiki viha, hirmu, või teisi negatiivseid emotsioone, ei pea te alati passiivselt pöörama teist põske ja olema lahke nendega, kes ei vääri lahkust, vaid väärivad karme etteheiteid, mida te nägite minu poega Jeesust tegemas kirjatundjatele ja variseridele ja seadusetundjatele paljudel juhtudel.

Ja ma võin teile kinnitada, et Jeesus noomis neid silmakirjatsejaid palju kordi rohkem, kui pühakirjas kirja pandud on. Tegelikult peale uue vaimse õpetuse toomise oli üks peamine tema missiooni eesmärk pandud sõnadesse „Kohtumõistmiseks ma olen tulnud!”

Jeesus tuli tõepoolest nende üle kohtumõistmiseks, kes ei tahtnud painutada oma põlvi tõelise Jumala ees ja kes ei tahtnud painutada oma põlvi tõelise Jumala esindajate ees vaimsete õpetajate näol nende vaimsete õpetajate sugupuus, keda Jumal saadab sellele Maale tuhandeid aastaid ja rohkemgi. Need pimedad hinged, need uhked hinged, kes ei tahtnud painutada oma põlvi Ülestõusnud Väe tõelise esindaja ees ka siis, kui ta seisis nende ees lihas, need uhked hinged ei tahtnud kuulda seda sõnumit, mida ta tõi ja seepärast püüdsid nad ta vaikima sundida. Ja lõpuks õnnestus neil tappa ta füüsiline keha. Aga nad ei suutnud tappa ta vaimu, tema surematut hinge ja nii ilmus ta jälle ja jätkas selle sõnumi jutlustamist nendele, kes olid võimelised seda taluma.

Mida tegid need uhked hinged pärast seda, kui nad mõistsid, et nad ei suutnud Jeesust ennast tappa? Nad püüdsid tappa tema järelkäijaid ja samal ajal püüdsid nad tappa tema õpetusi isikliku Kristsuse seesmisest teest. Ma pean teile ütlema, et kui te suudaksite ühe sekundi kogeda nende hingede teadvust, kes täielikult pimedusele pühendunud on, siis tunneksite te silmapilkselt ära, et need hinged on moonutanud ja hävitanud Kristuse tõelise seesmise sõnumi. Seepärast on tõepoolest vajadus selle sõnumi taastamise järele.

Maria ilmumiste tõeline tähendus

Ma olen ilmunud palju kordi selle möödunud sajandi jooksul paljudele inimestele, kel oli katoliiklik tagapõhi. Seda sellepärast, et ma lootsin, et katoliku kirik saab taastatud ja muutub minu poja Jeesuse tõelise sisemise sõnumi taastamise tööriistaks. Ma pean teile ütlema, et senini ei ole katoliku kirik näidanud üles valmisolekut tagasi minna ja mineviku peale vaadata, avada katoliku kiriku möödunud tegemiste Pandora laegast. Kuigi inimkonna teadvus on tõusnud palju kõrgemale tasemele, kui oli 2000 aastat tagasi, on praegused katoliku kiriku juhid liiga jäigad ja liiga uhked, et tuulutada ja pesta selle organisatsiooni musta pesu, avada Vatikani arhiivid, et tuua tagasi minu poja tõelised õpetused.

Ma pean seetõttu ütlema, et ma tulen tänasel päeval mitte õrna pehme emana, kellena paljud mind näevad. Ma tulen ema-lõvi karmuse ja ägedusega, kes kaitseb oma kutsikaid hüääni eest, kes on tulnud neid nahka panema. Ma tulen nüüd kaitsma oma poega Jeesus Kristust ja tema ülimat ohvrit inimkonna jaoks, ja ma tulen kaitsma tema õpetusi.

Ma tulen teile ütlema, et see päev 27.november 2003, päev, mida pühitsetakse kui tänupüha Ameerika Ühendriikides, märgib uue vaimse tsükli algust. See vaimne tsükkel on intensiivne kohtumõistmise tsükkel kõikide nende jaoks, kes on vastutavad minu poja Jeesuse õpetuste moonutamise eest ja eriti nende üle kohtumõistmine, kes ka pärast 2000 aastat ei taha painutada põlvi ja taastada Kristuse tõelisi õpetusi.

Teil on meeles, et Jeesus noomis seadusetundjaid ja ütles „Häda teile, seadusetundjatele, sest te olete ära võtnud teadmise võtme; te ise ei ole sisse läinud, ent olete takistanud sisseminejaid” (Luuk.11:52). Ma võin teile öelda, et mõned nendest samadest seadusetundjatest on teiega tänapäeval. Nad hoiavad enda käes kõrgeid positsioone kirikus ja riigis, teadusasutustes ja meedias ja nad ikka veel ei painuta oma põlvi, ega tunnista Kristust endas, ega kelleski teises. Ja nad püüavad takistada kõigil teistel sellel planeedil Kristuse tõeliste seesmiste õpetuste ja isikliku Kristsuse tee sõnumi avastamist, selle sõnumi avastamist, et igal inimolendil on potentsiaal saada Kristuseks kehastuses. Sest iga inimolend on tõepoolest Jumala poeg või tütar. Oo jaa, need mustad hävitasid Kristuse õpetused, luues selle iidoli, et Jeesus, minu armastatud poeg, on ainus Jumala poeg.

Milline lollus. Milline vale. Milline kaval mao loogika, mida tõesti on nähtud sellel planeedil sellest alates, kui madu veenis Eevat keelatud vilja sööma. Minu poja missioon oli taastada Iisraeli eksinud suguharud sellesse algsesse teadvuse seisundisse, mis neil Eedeni aias oli, pannes nad mõistma, et on olemas tee kõrgema teadvuse seisundi juurde. Ja kui nad selle Kristuse teadvuse saavutavad, siis saavad nad teha asjad õigeks oma Jumalaga ja kinnitada oma Jumalikku päritolu Jumala poegade ja tütardena.

See on Jeesuse õpetuse keskne sõnum ja nagu te selgelt näete, moonutati see ära peaaegu algusest saadik. Ja sellest alates on mõned kristlikud kirikud teinud kõik, mis nende võimuses on, et neid moonutusi ülal hoida. Ja ma olen jahmunud, et pean ütlema, et Katoliku kirik on teinud rohkem kui ükski teine organisatsioon selleks, et hoida kaant peal Kristuse tõelistel õpetustel.

Jumaliku Ema kohtumõistmine

Sellepärast ütlen ma teile, et tänasel päeval ja sellest alates toimub erakordne valguse vabastamine füüsiliselt Päikeselt, mis on tõepoolest Päikese taga oleva vaimse Päikese fookus. See dispensatsioon ja see valguse vabastamine kiirendavad nende üle kohtumõistmist, kes on saanud vale-õpetajateks, pimedateks juhtideks, kes juhivad inimkonda kraavi, Põrgu teadvuse, lihaliku meele põhjatusse sügavusse langemise suunas.

Las need vale-õpetajad nüüd saavad süüdi mõistetud, kui mina, Jumalik Ema, Ülestõusnud Meister Ema Maria tõstan oma Kosmilise Neitsi käe ja ütlen, nagu ütles minu poeg 2000 aastat tagasi „”Kohtumõistmise jaoks ma olen tulnud!”

Seega kuulutan ma Jumala kohtumõistmise allalaskumise Katoliku Kiriku ja selle kiriku juhtkonna peale – ja nende peale, kes levitavad Jeesus Kristuse ebajumaldavat kuju – nende peale, kes ei taha painutada põlvi ja anda minu rahvale, minu armastatud poegadele ja tütardele Jeesus Kristuse tõelisi õpetusi.

Ma ennustan tänasel päeval, et kui ei tule ennenägematut ja ennekuulmatut ümberpöördu Katoliku Kirikus, siis tõepoolest ennustused katoliku Kiriku hinguselemineku kohta saavad teoks palju varem kui inimesed arvavad.

Siiski on veel lootust, et katoliku Kirikut saab ümber pöörata ja taastada. Aga see lootus on nagu tilluke küünal, mis võbiseb tuules. Ja ma pean teile ütlema, et kui miljonid katoliiklased ei tõuse üles ja ei nõua uut avatust Kirikus ja Kristuse algsete õpetuste ja kristliku religiooni algse pühakirja taastamist, mis on praegu Vatikani arhiividesse maetud; kui see ei juhtu ja ei juhtu kiiresti, siis ei ole lootust Kiriku ümberpööramiseks. Ja muidugi see fakt ise, et Kirik on hoidnud Kristuse seesmisi õpetusi Kirikusse kuulujatest eemal, teeb nende inimeste jaoks tõusmise peaaegu võimatuks.

Miks kujud nutsid verepisaraid?

Mis möödunud 2000 aasta jooksul juhtus, oli see, et kristlik religioon muudeti väga võimsaks tööriistaks nende inimeste rahustamise jaoks, kes olid tõelised vaimu võitlejad, keda minu poeg Jeesus tuli 2000 aastat tagasi äratama. Siis paljud nendest võitlejatest, paljud nendest hingedest, ei olnud veel täiesti valmis äratatud saama. Aga kui kõik oleks läinud plaani järgi, oleksid nad ärganud mõned sajandid pärast minu poja tulekut. Aga just seepärast, et vale-õpetajatel õnnestus moonutada Kristuse seesmisi õpetusi, ei leidnud see ärkamine aset. Ja sellepärast nende 2000 aasta jooksul on kristlus muutunud selliseks religiooniks, mis rahustab inimesi ja muudab nad lammasteks, lammasteks, keda saab pimedast peast juhtida sellesse lambatarasse, mis on ehitatud pimedate õpetajate endi poolt.

See on paroodia! See siis on tõepoolest möödunud 2000 aasta tragöödia. See on raske koorem minu südame peal ja ma võin teile öelda, et see on põhjuseks, miks paljud minu kujud kogu maailmas pisaraid valasid, isegi verepisaraid. Oh väga paljud katoliiklased on nende pisarate poolt liigutatud olnud, aga nad ei mõista sõnumit nende pisarate taga. Nad mõtlevad, et ma nutan sellepärast, et väga paljud inimesed Katoliku Kirikust lahkuvad. Ei, minu kujud valavad pisaraid just seepärast, et Katoliku Kirik on jätnud maha minu poja ja tema tõelised õpetused.

Tegelikult, kui tõtt öelda, see annab mulle julgust, et nii palju inimesi Katoliku Kirikust lahkub, sest see näitab, et neid ei ole täielikult maha rahustatud, et neil siiski on seesmine, intuitiivne tunne, et midagi puudub, et midagi on valesti nende õpetustega, mida Katoliku Kirik pakub. Ja seepärast nad lahkuvad Kirikust ja otsivad Kristuse tõelisi õpetusi.

Oo jaa, ma tean, et see on paljudele katoliiklastele šokk, kes otsekohe lükkavad minu sõnad tagasi, aga see on tõsi. Katoliku Kirik ei ole tänapäeval vääriline minu poja Jeesus Kristuse esindaja. Ja seepärast näen ma pigem seda, et inimesed Kirikust lahkuvad ja otsivad Jeesus Kristuse tõelisi õpetusi kui seda, et nad jätkavad oma Kirikutes pühapäev pühapäeva järel istumist. Nad istuvad seal, nagu nad oleksid pimedad ja kurdid ja ei omaks võimet ise mõelda ja mõista, kui paljudel Katoliku Kiriku doktriinidel ei ole lihtsalt mõtet ja nad ei saa nende küsimustele vastata, nende mõistlikele küsimustele selle kohta, mida Jeesus tegelikult mõtles ja mida tema missioon tegelikult selle planeedi jaoks tähendab.

Kas te mõistate, armastatud südamed, et Jeesuse sõnumi põhiolemus oli selle aktsepteerimine, et te olete – ja ma mõtlen igat inimolendit – Jumala pojad ja tütred? Selle oma pojasuse ta tütresuse teadliku kinnitamisega saate te tegutseda Jumala emissarina, Jumala pikendusena. Te saate tegutseda ülima vaimse võitlejana selleks, et kummuli keerata rahavahetajate laudu, kes on muutnud minu Isa maja röövlikoopaks ja kes varastavad minu poegade ja tütarde hingi.

Kas te mõistate, et see on kestnud tuhandeid aastaid? Minu poeg Jeesus tuli hoovust pöörama ja nende laudu kummuli keerama ja andma inimestele sellel planeedil abivahendit selle jaoks, et pääseda sellest mentaalsest, emotsionaalsest ja vaimsest türanniast, mis on neid orjastanud nii palju tuhandeid aastaid, mida enamus kristlasi isegi ei usuks. Kas te siis ei näe seda kohutavat tragöödiat, et see kirik ise, mis oli mõeldud hingede vabastamise vahendiks, on nüüd muudetud kõige efektiivsemaks hingede orjastamise vahendiks, mida on nähtud sellel planeedil tuhandeid aastaid?

Kas teie hing on hädaohus?

Ma pean teile avameelselt ja otsekoheselt ütlema, et kui te ei suuda seda tragöödiat mõista, siis on teie hing hädaohus. Teie hing on ohus. Teie hing on põrgutule ohus. Te olete nagu uppuv inimene, kes haarab õlekõrrest, aga ei suuda näha redelit, mida tema poole minu poja Jeesus Kristuse poolt ulatatakse. Te hoiate kinni vale õpetuse õlgedest, mida pakutakse teile ortodokssete kirikute poolt. Ja te ei näe minu poja seesmiste õpetuste redelit, mida on pakutud teile juba 2000 aastat ja mis on ikka veel kättesaadavad nendele, kes on valmis ridade vahelt lugema ja oma südamesse minema ja oma intuitsiooni kasutama.

Kui te ei suuda mõista seda tõsist tragöödiat, mis on esindatud selle vale ja silmakirjalikkuse poolt, mida tänapäeva kristlus esitab, siis on teil vaja ärgata ja teil on vaja ärgata praegu!

Ma pean teile ütlema, et see vaimne tsükkel, mida ma täna sisse juhatan, on nende vale-õpetajate üle kohtumõistmise tsükkel, nende vale-jutlustajate üle kohtumõistmise tsükkel, kes tegutsevad kirikus ja riigis, kuid eriti ortodoksses kristluses.

Nende päev on läbi. Nende aeg on otsas ja ma pean teile ütlema, et kui te ennast kiiresti nendest ei vabasta, siis on olemas oht, et teid tõmmatakse nende uppuva laeva poolt kaasa. Te olete selles ohus, et hävitate usu Jumalasse ja minu pojasse Jeesus Kristusesse. See võib juhtuda siis, kui te näete nende valede juhtide silmakirjalikkuse, korruptsiooni ja valskuse paljastamist, kes tõesti on nagu valgeks lubjatud surnud inimeste luid täis hauakambrid.

Looduskatastroofide potentsiaal

Oo mu armastatud pojad ja tütred, ma räägin teiega karmilt, sest te vajate seda , et teiega karmilt räägitaks sellel tunnil. Ma pean teile ütlema, et tund on hiline. Ma pean teile ütlema, et tund tuleb, mil ei ole enam tagasipöördumist ja kui need asjad peavad juhtuma, mida minu poeg ennustas, kui ta ütles, et kui inimesed on rahus ja keelduvad Kristust kaitsmast, siis hakkavad kivid kisendama.

Ma pean teile ütlema, et see aeg läheneb kiiresti, mil inimkond, kriitiline hulk inimolendeid, peab tõusma Kristuse kaitsele nende enda ja teiste sees ja kui inimolendid ei kinnita Kristust enda sees, siis peavad kivid kisendama, mis tähendab seda, et mateeria ise, füüsiline planeet ise tõuseb üles ja kisendab Kristuse kaitsel.

Kas te ei mõista, et te olete mõeldud vaimseteks võitlejateks olema, kes keeravad kummuli rahavahetajate lauad nii kirikus kui riigis? Oh mu armastatud südamed, kui te ei tõuse ja ei järgi isikliku Kristsuse teed, mille abil saate te nendeks vaimseteks võitlejateks tegevuses, siis ütlen ma teile, et Ema Maa ise, see Ema Maa, kes on minu enda keha ja vere pikendus, tõuseb üles. Kui teie ei tõuse ja ei keera kummuli rahavahetajate laudu, siis Ema Maa ise keerab need lauad kummuli ja te näete seda looduskatastroofide kujul.

Kuidas võib keegi mitte näha, et möödunud 2003-nda aasta jooksul on olnud rohkem äärmuslikke ilma mustreid kui ühelgi aastal kümne aasta jooksul. Isegi ÜRO on märkinud seda kui peamist muret. Muidugi teie pimedad teadlased ei saa teile öelda, et kõigel sellel on vaimne põhjus, nimelt vaimne murrang ja selle puhastamine, mida on vaja uue ajastu toomiseks.

Nii et ma pean teid tänasel päeval hoiatama, et kui need teist, kel on kõrvad, et minu sõnu kuulda, ei tõuse ja ei tee kogu pingutust selleks, et ilmutada oma isiklikku Kristsust ja kaitsta Kristust endas ja oma vendades ja õdedes ja et keerata kummuli vale-õpetajate laudu kirikus ja riigis, siis näete te ekstreemsete ilmamustrite ja selliste looduskatastroofide ilmumise kiirenemist, nagu maavärinad, vulkaanipursked, merevee tõusud ja teised võimalikud katastroofid.

Ma võin teile öelda, et Ema Maa on sellise pinge all inimkonna poolt toodetud valestikvalifitseeritud energia tõttu, nii et ta vaevalt suudab oma tasakaalu teljel hoida. Tegelikult on ta nii koormatud valestikvalifitseeritud energia pattudega, et ta võib külili kukkuda või ennast pea peale pöörata katses maha raputada seda, mida ta kauem kanda ei suuda.

Tulge välja ortodoksse kristluse hauast

Sellepärast on mul vaja, et te ärkaksite ja tuleksite välja ortodoksse kristluse hauast. Te peate tõusma, nagu Lazarus tõusis Elava Kristuse kutse peale. Ja te peate ennast vabastama valede doktriinide ja surnud rituaalide surilinast, millesse te olete mähitud, millesse teie hing on mähitud juba peaaegu 2000 aastat.

Mina olen teie ema, kogu elu ema Maa peal, universumi enda ema ja ma pean teile ütlema, et on aeg ärgata sellele reaalsusele, kes te Jumalas olete. Reaalsus on see, et te tõepoolest olete Kristustatud olevused. Minu poeg Jeesus on andnud suurepärase raamatu „Kristus sünnib teie sees”, mis räägib teile kõigest, mida te vajate selleks, et Kristsust ilmutada. Ma õhutan teid seda raamatut neelama, teda endasse võtma ja laskma sellel saada teie teadvuse osaks. Selles raamatus seletab Jeesus, et 10 000 hinge on praegu oma Kristsust ilmutanud, kuid paljud nendest ei ole sellest teadlikult teadlikud. Aga veel miljonid on kõrge Kristsuse astme saavutanud. Ma pean teile ütlema, et nendel hingedel on ülim aeg ärgata ja teadlikult tunnistada, kes nad on ja miks nad siin on.

Nad on siin sellepärast, et hoida tasakaalu sel kriitilisel ajal ja takistada Ema Maal minemast läbi sellise murrangu perioodi, mida ei ole nähtud tuhandeid aastaid. Teie olete need löögirühmad, kes on mõeldud selleks, et olla esimeseks vaimsete võitlejate laineks, et pöörata seda planeeti ümber minu poja Jeesus Kristuse jaoks, nii et ta võiks tulla ja valitseda vaimse kuningana, kes on tõesti Kõigevägevama Jumala poolt salvitud.

Tõuske ja täitke oma saatus – PRAEGU !

See on tõesti sõnum, mida tuleb avalikult kuulutada. Ja tänasel päeval mina, Neitsi Maria, Õnnistatud Ema, seisan teie ees sellises käegakatsutavas ilmumises, et kõik, kes neid sõnu loevad, on võimelised tundma minu Kohalolekut oma südametes – kui nad on nõus avama oma südamed mulle. Ja ma ütlen teile „Tõuske ja täitke oma saatus! Kaitske Elavat Kristust minu pojas Jeesuses ja tema seesmistes õpetustes. Kaitske Elavat Kristust endis ja kaitske elavat Kristust oma vaimsetes vendades ja õdedes!”

See on tõepoolest aja nõue. See on aja kutse. Kuulake minu kutset, või te näete massilist hävingut sellel planeedil, mida keegi ei ole võimeline tagasi pöörama, kui kriitiline tund on löönud. See tund läheneb kiiresti! Ma ei suuda piisavalt rõhutada, kui edasilükkamatu minu sõnum on! Ma vajan, et te ärataksite enda ja et te ärataksite enda praegu!

Mul on vaja, et te jõuaksite oma nende vendade ja õdede juurde, keda on võimalik äratada ja annaksite neile selle sõnumi. Mul on vaja, et te levitaksite seda Kristuse seesmiste õpetuste sõnumit, isikliku Kristsuse tee sõnumit nii paljudele kui võimalik ja nii kiiresti kui võimalik. Rääkige neile sellest raamatust ja nendest raamatutest, mida minu poeg on toonud selle saadiku kaudu. Hõigake seda sõnumit majade katustelt ja tehke seda kiiresti sel ajal, kui teil veel on katuseid, mille peal seista, enne kui Ema Maa ise raputab nad kivipuruks.

Ma olen karm.

Ma olen otsekohene.

Aga kõigepealt olen ma aus selle aja kohutava reaalsuse suhtes, milles te elate. Aga lubage mul selgeks teha, et mul ei ole kavatsust luua teie olemuses hirmu. Tõepoolest, vaimses võitlejas ei ole hirmule ruumi. Minu eesmärk ei ole äratada teid hirmu kaudu. Aga minu eesmärk on äratada teid selle täieliku reaalsuse karmusele, millega te sellel planeedil silmitsi seisate. Ärge laske ennast lollitada nendel, kes kisavad, et kõik on hästi. Ärge laske ennast lollitada nendel vale-õpetajatel, kes müüvad oma kaupu nendele, kes ei ole teadlikud. Ärgake sellele reaalsusele, et te olete Jumala poeg või tütar ja et te olete siin selleks, et teenida oma Valguse Venda, minu poega Jeesust Jumala kuningriigi ilmumisse toomises sellel Maal.

Andke mulle mõned minutid iga päev

Kui te keskendute oma südames mõneks minutiks iga päev ja fokuseerite oma tähelepanu minu Puhtale Südamele, siis annan ma teile erakordse määra Jumaliku Ema armastust ja valgust. Ma annan teile teatava määra jumaliku Ema tarkust ja tõde, kes teab kõike, mis sellel Maal juhtub, kaasa arvatud kõik see, mis on inimolendite pinnapealse teadvuse alla peidetud.

Ma ei tule teid tühjade kätega jätma. Ma tulen jätma teile lubadust, et kui te kasutate minu poja Jeesuse poolt antud abivahendeid, eriti häälestumist oma Kristuse minale, siis ma tõesti ütlen teile seda, mida te peate teadma selleks, et kaitsta ennast ja oma armsaid õnnetuste ees, mis võivad selle Maa peale tulla. Praktiseerige seda iga päev ja minge sellesse aeda ja paluge mind, Õnnistatud Ema, tulla ja teiega istuda. Kui te olete hoolas ja avate oma südame minu Kohalolekule, siis minu Kohalolek on teiega seal. Ja läbi teie Kristuse mina annan ma teile oma armastuse, oma lohutuse ja oma jumaliku juhendamise teie ja nende turvalisuse jaoks, keda te armastate.

Katsetage mind tänasest päevast alates ja kogege Jumaliku Ema reaalsust ja usaldusväärsust, kes ei ole teid kunagi maha jätnud ja kes ei jäta teid kunagi maha. Ma kinnitan teid nüüd oma poja Jeesus Kristuse nimel, kes on tõusnud sel päeval uuele teadlikkuse tasemele oma poja kaudu, kes on siin all teiega. Aamen. Ja rahu Ema valguses.