Peatükk 5

Minu Isa majas on palju eluasemeid

Jeesuse vestlus

Ma soovin anda teile põhilist õpetust selle kohta, mis puudutab minu selle väite õiget tähendust, et minu Isa majas on palju eluasemeid (Joh.14:2). See väide on mõistatuseks olnud paljudele inimestele, mida ma täiesti mõistan. See väide on täiuslik näide selle kohta, kui piiratud ma olin selle arusaamise ja sõnavara poolt, mida inimesed kasutasid 2000 aastat tagasi. Mul olid piiratud võimalused neile väga sügavamõttelise tõe seletamiseks, mida kõik vaimsed otsijad peavad mõistma. Lubage mul nüüd seda tõde seletada, kasutades palju suuremat arusaamist ja sõnavara, mis tänapäeval kättesaadav on.

Tänapäeva maailmas teavad kõik inimesed energia eksisteerimisest. Enamus inimesi teavad, et energia on üks vibratsiooni vorm. Enamus inimesi on kuulnud, et Albert Einsteini relatiivsusteooria järgi on kõik kogu universumis energiast tehtud. Kahjuks ei ole enamus inimesi tõeliselt selle avastuse hämmastavaid implikatsioone endasse haaranud. Seepärast ei ole nad teinud pingutust muuta oma maailmavaadet sellele faktile vastavalt, et kõik on energia.

Lihtne tõde on see, et kogu universum on ühest põhisubstantsist tehtud. Möödunud aegadel kutsuti seda substantsi eetriks. Eetri kontseptsioon on olnud tuntud budismis ja teistes filosoofiates paljude sajandite jooksul. Keskaegses Euroopas tundsid teda alkeemikud, kes mõnedel juhtudel olid esimesed tõelised eksperimentaal-teadlased. Ka füüsikud kasutasid eetri kontseptsiooni, kuni ühel õnnetul katsel ei õnnestunud eetri toimeid avastada. Neid toimeid ei avastatud sellepärast, et eetril ei ole füüsilisi omadusi. Pärast seda loobus enamus teadlasi eetri kontseptsioonist. Selle ringimineku tagajärg oli see, et teadlased ei suuda eetrit täielikult mõista. Nad teavad, et energia on vibratsioon, aga neil ei õnnestu täiesti aru saada sellest, et vibratsioon saab olla ainult seal, kus on olemas miski, mis saab vibreerida. Lainet ei saa olla, kui ei ole ookeani. Seepärast ei saa olla energialaineid ja seega materiaalset universumi, kui teil ei ole millegi ookeani, mis vibreerida saab.

See, mis tõeliselt vibreerib, on see põhisubstants, mida Jumal kasutas kogu vormimaailma loomiseks. Seda substantsi on kirjeldatud Piiblis järgmises väites „Ja Jumal ütles, saagu valgus” (1.Moos.1:3). Valgust saab ka kirjeldada, kui Isa-Ema Jumala feminiinset aspekti. Valgus on Jumalik Ema, Jumaliku Ema keha, mis sünnitab iga vormi, mis on tema peale Isa tahtega läbi Poja meele pandud. Vorm ilmub ja säilitatakse Püha Vaimu jõu abil.

Nagu te teate, nähtav valgus on valguse lained, mis vibreerivad sageduste teatud spektris. Punane valgus vibreerib madalamal sagedusel kui sinine, või violetne valgus. Nagu te ka teate, on olemas sagedused, mis on madalamad või kõrgemad, kui nähtav valgus. Neid sagedusi ei saa silmadega avastada, kuigi nad on sama reaalsed kui nähtav valgus.

Selle vestluse eesmärgiks on see tähtis kontseptsioon, et kõik on vibratsioon. Sellepärast ei ole vormi maailmas läbistamatuid barjääre. Kõik on tehtud samast põhisubstantsist, mis lihtsalt vibreerib erinevatel sagedustel. Kõik on tehtud energia lainetest ja ainus erinevus Taeva ja Maa vahel on energialainete vibratsiooni erinevus.

Selle väite „minu Isa majas on palju eluasemeid” tõeline tähendus on see, et minu Isa maja on vibratsioonide kontiinum, energia kontiinum. Selles kontiinumis on sageduste jaotused, ja igas jaotuses on ruumi hulgale erinevatele sagedustele. Igaüks nendest jaotustest on eluase Jumala Majas. Üks selline jaotus on see, mida inimolendid materiaalseks universumiks kutsuvad. Väljaspool seda valdkonda on see, mida inimolendid vaimseks valdkonnaks ehk Taevaks kutsuvad. Aga ka vaimses valdkonnas on hulk jaotusi.

Teie neli madalamat keha

Minu selle vestluse eesmärk on aidata teil mõista, et materiaalses universumis on erinevad jaotused. Et olla täpne, materiaalses universumis on neli jaotust, ehk valdkonda. See valdkond, millega kõik inimesed on tuttavad, on mateeriast tehtud universum. See on maailm, mida te saate oma füüsiliste meeltega avastada. See on tehtud vibratsioonidest, mis vibreerivad selles sageduse spektris, mis teeb nad teie füüsiliste meeltega avastavateks. Põhjus, et teie füüsilised meeled saavad neid vibratsioone avastada, on selles, et teie füüsilised kehad on tehtud energiast, mis vibreerib samas sageduse spektris. Teiste sõnadega, see, mis on mateeriast tehtud, saab avastada mateeria vibratsiooni ja ainult mateeria vibratsiooni. See seletab, miks teadlastel ei õnnestunud avastada eetrit mateeriast tehtud instrumentidega.

Materiaalsest valdkonnast kõrgemal on kolm jaotust, mis kuuluvad ikka veel materiaalse universumi suuremasse spektrisse. Kui te liigute materiaalsest valdkonnast järgmisse jaotusse, siis sisenete te sellesse valdkonda, mida võiks kutsuda tunde valdkonnaks. Sellest kõrgemal on mõtte valdkond ja sellest kõrgemal identsuse valdkond. Paljudes vanemates religioonides ja filosoofiates, nagu budismis, kreeka katoliiklus või esoteerilisetes õpetustes, mida alkeemikud kasutasid, kirjeldati neid nelja valdkonda , kui Maa nelja nurka. Neile anti nimed Maa, Vesi, Õhk ja Tuli. See kontseptsioon vastab iidsele ringi ruudustamise ideele. Ring esindab Taevast ja on lõpmatu ja jagamatu aja ja ruumi mõttes. Ta vastab eetrile. Ruut esindab Maad, või pigem materiaalset universumit. Materiaalne universum on aja ja ruumi valdkond. Ta on loodud, võttes ringi lõputu valdkonna ja jaotades ta neljaks suunaks, neljaks dimensiooniks, mis ilmuvad aja ja ruumi koordinaatidena.

Et teha selle visualiseerimise veidi kergemaks, tahan ma ta inimliku meelega ühendusse viia. Kõike säilitatakse ainult Jumala energia voolu abil, mis voolab vaimsest valdkonnast materiaalsesse universumisse. Isiklikul tasandil see energia voolab teie vaimselt minalt läbi alateadliku meele kihtide, kuni ta jõuab teadlikku meelde. Ta voolab läbi järgmiste meele tasandite:

• Energia voolab vaimsest valdkonnast ehk eetrist ja siseneb kõigepealt tule valdkonda. Mõned esoteerilised õpetused nimetavad seda eeterlikuks oktaaviks, ehk mälu kehaks. Ma tahaksin seda nimetada identsuse valdkonnaks. See osa teie meelest talletab teie materiaalse maailma kogemuste mälestusi. Ta talletab ka seda identsustunnet, mille te olete ehitanud oma hinge rännaku jooksul selles maailmas. Kui põhiline eluenergia siseneb kõigepealt teie meelde, või olemusse, siis voolab ta läbi teie identsustunde. Seetõttu värvitakse ta teie identsustunde poolt ära. Teie identsustunne sisaldab ka seda, kuidas te näete maailma, Jumalat, oma suhet maailma ja Jumalaga. See on seepärast aluseks sellele, kuidas te reageerite elule selles valdkonnas.

• Kui energia voolab läbi teie identsuskeha, siis siseneb ta õhu valdkonda,. Mõned õpetused kutsuvad seda mentaalkehaks. Mina tahaksin seda mõtte valdkonnaks nimetada. Selles valdkonnas värvitakse energiat teie mõtetega endast ja maailmast. Teie mõtteid määratakse väga palju teie identsustunde poolt, aga kuna nad viibivad teie olemuse madalamal tasemel, siis on nad voolavamad ja neid saab kergemini muuta, kui neid sügavamaid kujundeid, mis moodustavad teie identsustunde. Teiste sõnadega, teie mõtteid saavad kohandada või mõjutada spetsiaalsed olukorrad, mida te selles maailmas kohtate. Võiks öelda, et teie identsustunne määrab ära selle, kuidas te suurt pilti näete, kusjuures teie mõtted on vastavuses sellega, kuidas te selle pildi detaile mõistate. Teie identsustunne määrab ära, kuidas te maailma näete ja teie mõtted määravad, kuidas teie arvates maailm töötab.

• Pärast seda, kui energia läbi mõttekeha voolab, siseneb ta tunde valdkonda. See on emotsionaalne keha, tunde valdkond ja ta sisaldab teie tundeid enda ja maailma suhtes. Emotsioonid on lihtsalt liikumises olev energia ja nad on füüsilise tegevuse eelkäijad. Nii määravad teie emotsioonid ära selle, kuidas te mõtete peal tegutsete. Võiks öelda, et mõte ise ei saa tegevuseni viia. Mõte on lihtsalt idee ja selleks, et teda füüsilisse tegevusse üle kanda, peavad mõttel olema kaks omadust, mis emotsioonile lisatakse. Need kaks omadust on suund ja intensiivsus. Teie emotsioonid suunavad teie mõtted spetsiaalsesse tegevusse ja emotsioonide intensiivsus määrab tegevuse jõu.

• Lõppsamm on see, et energia siseneb füüsilisse ajusse ja närvisüsteemi. Sellel tasemel kantakse teie emotsioonid tegevusse üle ja tegevus määratakse nende taga olevate emotsioonide suuna ja intensiivsuse poolt. Muidugi emotsioonide suund ja intensiivsus määratakse mõtte poolt, ja mõte määratakse teie identsustunde ja teie maailmavaate poolt.

Nüüd te näete, et energia loomulik vool läbi teie olemuse on see energiavool läbi teie identsuskeha, kus ta värvitakse ära teie maailmavaate poolt. Siis voolab energia teie mõttekehasse ja värvitakse teie mõtete poolt. Nüüd voolab energia tundekehasse ja võtab sellise suuna ja intensiivsuse, mis määratakse ära teie emotsioonide poolt. Lõpuks kantakse see energia füüsilisse tegevusse üle, mis viiakse täide teie aju, teie närvisüsteemi ja teie füüsilise keha poolt.

Kogu seda protsessi võib võrrelda filmiprojektoriga. See valgus, mis voolab vaimselt minalt on see valge valgus, mille loob elektripirn projektoris. Teie identsuskeha, teie mõttekeha ja teie tundekeha tegutsevad nagu kolm filmiriba. Valgus värvitaks ära kolme filmiriba poolt. Pärast seda, kui valgus on filmiribadest läbi läinud, projitseeritakse ta siis kujundina ekraanile. Ekraan on teie meele see osa, mis viibib materiaalses universumis. See on teie teadlik meel ja teie alateadliku meele teatud osad. See on ankurdatud teie ajusse ja närvisüsteemi.

Materiaalse universumi neli tasandit

Pärast seda, kui te olete mõistnud, kuidas energia läbi teie enda meele voolab, on teil vaja see arusaamine üle kanda materiaalsele universumile kui tervikule. Materiaalsel universumil on neli erinevat oktaavi, või tasandit, neli erinevat keha. Nad vastavad teie meele neljale tasemele, sest universum on tõepoolest lihtsalt üks eluase majas, see tähendab Jumala meeles. Nagu teie meelgi, on materiaalne universum loodud Jumala põhienergiast, mis voolab läbi identsuse, mõtte ja tundevaldkonna, kuni ta ilmub materiaalse valdkonnana.

Kui te mõistate seda põhilist energia voolu läbi materiaalse universumi nelja tasandi, siis saate te hakata mõistma seda, et madalaim tase, mateeria enda tase, on nende varjatud põhjuste tulemus, mis leiavad aset tunde-, mõtte- ja identsuskeha kolmel kõrgemal tasemel. Võiks öelda, et materiaalne universum on lihtsalt nende kujundite projektsioon, mis leiduvad kolmel kõrgemal tasandil. Tõepoolest, materiaalne universum ei ole reaalsem, kui need kujundid, mida projitseeritakse kinoekraanile.

Kui te selle kontseptsiooni üle mõtisklete, siis mõistate te, et materiaalse universumi muutmist saab teha – ja tõepoolest peab tegema – materiaalse maailma kolme kõrgema tasandi muutmise abil. Isiklikul tasemel, kui te tahate muuta oma väliseid olukordi, peate te alustama oma tunnete, mõtete ja identsustunde muutmisest. Ainult siis, kui te muudate neid kujundeid, mis leiduvad teie kolmes kõrgemas kehas, muudate te neid kujusid, mis materiaalses maailmas ilmuvad. Samuti planetaarses ulatuses on inimliku kannatuse eemaldamise võtmeks planeedi kui terviku tunde-, mõtte- ja identsuskeha puhastamine. Põhjus on selles, et füüsiline planeet on nende kujundite projektsioon, mida hoitakse nendes kõrgemates valdkondades.

Planeet Maa loodi seitsme vaimse olevuse poolt, keda Elohiimideks kutsutakse. Elohiimid hoiavad pidevalt üleval täiusliku Maa kuju ja see kuju eksisteerib siiani. Aga see täiuslik kuju on ajutiselt kaetud nende ebatäiuslike energiate poolt, mida projitseeritakse läbi inimkonna identsuskeha, mõttekeha ja tundekeha. Seda kutsuvad psühholoogid kollektiivseks alateadvuseks.

Kannatuse tõeline põhjus

Järgmisena tahan ma näidata teile, miks on praegu planeedil Maa nii palju ebatäiuslikke ilmumisi ja nii palju inimlikku kannatust. Põhjus on selles, et inimkonna kolm kõrgemat keha on ebatäiusliku identsustunde, ebatäiuslike mõtete ja ebapuhaste emotsioonide poolt saastatud. Nagu minu armastatud Ema oma vestluses * seletab, on kõik taeva valdkonnas kavandatud Jumala seadustele vastavalt. Ta seletab ka seda, et materiaalses universumis on ruumi Jumala seaduste vastu minekuks. Põhjus on selles, et materiaalne universum kavandati koolina hingede jaoks, kes töötavad läbi oma teed kõigeks selleks saamiseks, mis Jumal on. Jumal andis hingedele vaba tahte ja raamistiku, milles oma energiatega eksperimenteerida.

Seepärast on materiaalse universumi seaduste poolt lubatud, et olevused selles maailmas võivad Jumala seaduste vastu minna ilma selleta, et nad peaksid sellest valdkonnast lahkuma. Teiste sõnadega, nad võivad kasutada oma vaba tahet selleks, et fokusseerida oma tähelepanu nende kujundite peale, mis ei ole nende printsiipidega kooskõlas, mida Jumal kasutas vormimaailma kavandamisel. Inimolendid võivad luua Jumalast lahusolevate olendite identsustunde. Inimolendid võivad luua mentaalseid kujusid, mis ei ole kooskõlas tõega ja Jumala reaalsusega. Nad võivad laskuda tunnetesse, mis on Jumala tõeliste tunnete moonutused. Ja kui nad sellistesse ebatäiustesse lülituvad, võivad nad muuta materiaalset universumi ennast ja luua ebatäiuslike ilmumistega maailma.

Aga kui Jumal olevustele vaba tahte andis, siis seadis te üles ka raamistiku, mis tegutseb kaitseventiilina, nii et üks olevus ei saa materiaalset universumi hävitada. Teiste sõnadega, inimolenditel on vabadus teha Jumala puhta energiaga, mida nad tahavad. Kui nad laskuvad ebatäiuslikesse mõtetesse ja tunnetesse, siis loovad nad ebatäiuslikke olukordi materiaalses maailmas, ja nende loovad võimed on nende enda loomingu poolt piiratud. Kui te teete voodi, siis peate te seal ka lamama.

Võiks öelda, et Jumal on kavandanud materiaalse universumi peeglina. See on nagu kinoekraan ja ta peegeldab seda, mida tema peale läbi inimolendite meelte projitseeritakse. Seetõttu, millist kuju te oma meelte kõrgemates osades hoiate, selliseid olukordi te materiaalses maailmas kogete. Kui te hoiate seal ebatäiuslikku kujundit, siis loote te ebatäiusliku ilmumise, mis võib lõpuks ise-hävida. Te ehitate Paabeli torni, mis lõpuks variseb omaenda raskuse all kokku.

Nagu Ema Maria seletas, elasid inimolendid alguses kõrgemas teadvuse seisundis kui praegu. Selles teadvuse seisundis oli hingedel teadlik kontakt oma vaimsete minadega ja vaimsete olevustega, kes teenisid nende õpetajatena. Inimolendid kasutasid oma vaba tahet selleks, et eksperimenteerida Jumala energiaga. Seda tehes tegid nad sageli vigu ja lõid ebatäiuslikke ilmumisi. Aga kuna nad tundsid põhilisi loomisseadusi,siis olid nad võimelised ära määrama, et nad tegid vea, tunnistama seda viga ja asendama ebasoovitava tulemuse parema tulemusega.

Mis pärast Inimese Langemist juhtus, oli see, et inimesed kaotasid kontakti oma vaimsete minadega ja oma vaimsete õpetajatega. Seepärast ei olnud nad enam teadlikud, kuidas loomingu seadus töötab. Nad kaotasid arusaamise sellest, et kõik, mida te olete materiaalses maailmas loonud, on lihtsalt nende kujundite projektsioon, mida te oma tunde-, mõtte- ja identsuskehas hoiate. Seepärast kaotasid nad arusaamise sellest, et nad saavad muuta materiaalse universumi olukordi ainult siis, kui nad muudavad oma kõrgemate kehade sisu.

Inimesed hakkasid uskuma, et materiaalse maailma olukorrad on püsivad ja väljaspool nende teadlikku kontrolli. Nad hakkasid ennast nägema selle situatsiooni ohvrina, mida nad ei olnud loonud. Nad hakkasid ennast nägema väljaspool nende kontrolli olevate jõudude orjadena. Kui te keeldute muutmast oma tundeid, oma mõtteid ja oma identsustunnet, siis ei saa te materiaalset maailma muuta ja nii muutute te selles maailmas leiduvate olukordade ohvriks. Konks on selles, et inimolendid on loonud need olukorrad ja sellepärast peavad nemad need ka likvideerima.

Just see mälu kaotus, keeldumine vastutuse võtmisest oma olukordade üle, oli see, mis lubas olevustel vaimsest valdkonnast, olevustel, kes mässasid Jumala seaduste vastu, kehastuda planeedil Maa. Seda kirjeldab ka Ema Maria oma vestlustes.

Vaadake, on oluline erinevus selle vahel, kas te eksperimenteerite oma vaba tahtega (tehes selles protsessis vigu), või tahtlikult mässate Jumala seaduste ja Jumala loova kavatsuse vastu. Mõned olevused vaimses valdkonnas mässasid Jumala seaduste ja Jumala loova kavatsuse vastu tahtlikult ja kavatsetult. Need olevused laskusid siis madalamasse teadvuse seisundisse ja mõned nendest lõpetasid planeedil Maa.

Need olevused on manipuleerinud paljusid inimesi nende selle vale uskumisse, et lõplikku vabadust saab saavutada ainult Jumala seaduste vastu minnes. Nad on kasutanud arvukalt kavalaid valesid selleks, et manipuleerida inimesi Jumala seaduste rikkumisse ja samal ajal sellesse uskumisse, et nende rikkumiste negatiivsed tagajärjed on vältimatud, või isegi Jumala enda poolt loodud.

Pärast seda, kui inimkond madalamasse teadvuse seisundisse langes, algas see protsess, mis lõpuks viis kõikide Maal olevate inimeste nelja madalama keha ja inimkonna kollektiivse teadvuse saastumiseni. See on viinud praegustele ebatäiuslikele olukordadele inimliku kannatuse, looduskatastroofide ja paljude teiste õnnetuste näol.

Aga see, mida te näete materiaalses maailmas, on lihtsalt selle peegeldus, mis kõrgemates kehades toimub. Kõik kolm kõrgemat keha on saastatud ja sisaldavad ebatäiuslikke kujundeid. Aga üks keha, mille mustad jõud on täielikult üle võtnud, on emotsionaalne keha. See keha on olulise tähtsusega nendele olevustele, kes tahavad materiaalset maailma kontrollida. Põhjus on selles, et emotsionaalne keha on see, mis kannab mõtted üle materiaalseteks tegudeks.

Emotsioonide loomuseks on võtta seda kuju, mis nende peale projitseeritakse mentaalse keha poolt. Emotsioonid on liikumises olev energia ja sellel energial ei ole õige ega vale tunnetust. Ta voolab igasugusesse tegevusse ilma tagajärgedele mõtlemata. Seepärast, kui mustad jõud saavad isiku emotsionaalse keha üle võtta, saavad nad manipuleerida seda isikut peaaegu kõike tegema, ilma et ta oma tegude tagajärgedele mõtleks, või heast või halvast mõtleks. See on tekitanud „Kui tundub heana, siis tee seda” sündroomi. See sündroom rajaneb kavalal valel, et kui miski tundub heana, siis ei saa see tõeliselt vale olla.

Nii te näete, et on olemas jõud, kes pidevalt töötavad selleks, et manipuleerida inimesi nende emotsionaalsete kehade kaudu. Üks selle saavutamise viis on inimeste emotsionaalsete kehade ärritamine ja vähehaaval sellise intensiivsusega crescendo ehitamine, et inimesed enam ei suuda emotsionaalset energiat tagasi hoida. Emotsioonid paiskuvad siis tegevusse ja see juhtub siis, kui te näete, et indiviidid, inimeste grupid, või isegi terved rahvad on sunnitud minema tegevusse, mida nad normaalses olukorras ei oleks kunagi ette võtnud. See on põhiline sõja vallapäästmise mehhanism. Olukorras, mis viib sõjani, näete te, et kogu rahva emotsionaalne keha saab üles ärritatud selle punktini, kus rahvas tunneb, et midagi on vaja teha, ja see midagi on minna sõtta vaenlase vastu, keda peetakse selle ärritatud oleku põhjustajaks.

Arukas elu kõigil neljal tasandil

Selle vestluse teine tähtis eesmärk on seletada, et enese-teadlikud arukad olevused on kõigil neljal materiaalse universumi tasandil, mateeria valdkonnas, tunde, mõtte ja identsuse valdkonnas. Inimolevused on need arukad olevused, kes elavad materiaalses valdkonnas. Arukad olevused elavad ka ülejäänud kolmes valdkonnas. Mõned nendest olevustest ei ole kunagi füüsilises kehas olnud. Teised on olnud, kuid elavad nüüd ühes teises materiaalse universumi valdkonnas.

Loomulik kulg hingede jaoks on see, et nad laskuvad füüsilisse kehasse selleks, et kogeda materiaalset valdkonda ja aidata Jumalal kaas-luua seda vormi maailma taset. Pärast seda, kui hing on täitnud oma materiaalses maailmas olemise eesmärgi, tõuseb ta üles vaimsesse valdkonda. Teiste sõnadega, see ei ole hinge jaoks loomulik, et ta elab või jääb kinni materiaalsesse, tunde, mõtte või identsuse valdkonda. Aga kui hing muutub tasakaalutuks ja moonutab rohkem kui ühte oma neljast kehast, siis võib ta ühte materiaalsesse valdkonda kinni jääda. See võib takistada hingel vaimsesse valdkonda üles tõusmast.

Hinge neli madalamat keha vastavad neljale Isa, Poja, Ema ja Püha Vaimu jõule, nagu Ema Maria on kirjeldanud *. Isa vastab identsuskehale, Poeg vastab mõttekehale, Ema vastab tundekehale ja Püha Vaim füüsilisele kehale. Kui hing on tasakaalutu kõigis neljas kehas, siis jääb ta materiaalsesse valdkonda kinni. Kui hing on tasakaalutu füüsilises kehas, aga mitte ülejäänud kolmes, siis võib ta tunde valdkonda kinni jääda. Kui hing on tasakaalutu füüsilises ja emotsionaalses kehas, siis võib ta mõtte valdkonda kinni jääda ja kui ta on tasakaalutu kolmes madalamas kehas, siis võib ta identsuse valdkonda kinni jääda.

Selleks, et täielikult mõista, miks ma selle vestluse annan, on teil vaja aru saada, et materiaalse universumi neli valdkonda on lahutatud ainult vibratsiooni poolest. Nii, et teil on vaja vältida selle õpetuse lineaarsesse vaatlemisse kinnijäämist. Näiteks, materiaalsel valdkonnal on kõige madalam vibratsioon, ülejäänud kolmel on, või peaks olema, kõrgem vibratsioon. Seepärast on kiusatust tekitav ehitada selline kujund, et teised valdkonnad eksisteerivad väljaspool ja kõrgemal materiaalsest maailmast. See ei ole õige kujund.

Selles ruumis, kus te praegu istute, on suur hulk raadiolaineid, mis läbistavad sama ruumi. Need raadiolained eksisteerivad samas ruumis, kui teie füüsiline keha, seinad, mööbel ja õhk. Ma tahan öelda seda, et materiaalne valdkond eksisteerib samas „ruumis”, kui tundevaldkond, mõttevaldkond ja identsuse valdkond.

Selle mõistmise tähtsus on see, et ei ole läbistamatuid barjääre nende nelja valdkonna vahel. Tegelikult on võimalik, et need valdkonnad võivad osaliselt kattuda. Näiteks, on täiesti võimalik, et kohalikus materiaalse valdkonna alas saab vibratsiooni muuta nii, et ta võngub kaasa vibratsioonidega ühes teises valdkonnas.

Inimolenditel on võime tegutseda raadiovastuvõtjana. Nagu öeldud, palju raadiolaineid läbistavad seda ruumi, milles te praegu istute. Kui te raadio lahti keerate, siis võite te häälestuda igale nendest erinevatest lainetest lihtsalt raadio skaalat keerates. Raadio muudab erinevad energialained kuuldavaks heliks, mida te kogete erinevate raadiojaamadena. Teie teadlikul meelel on võime tegutseda raadiovastuvõtjana ja ta saab häälestuda igale materiaalse universumi tasandile. Ta saab häälestuda ka vaimse valdkonna tasanditele. Teiste sõnadega, inimolendi meelel on võime sirutuda materiaalsest valdkonnast kõrgemale ja häälestuda nendele arukatele olevustele tundevaldkonnas, mõttevaldkonnas, identsusvaldkonnas, või isegi vaimses valdkonnas.

Üks selle õpetuse olulisus on see, et kui te püüate ühendust võtta ühe teise valdkonna arukate olevustega, siis on teil vaja olla teadlik sellest, et kõik sellised olevused ei ole heasoovlikud. Mõned nendest on tõenäoliselt tahtlikult mässanud Jumala seaduste vastu ja nad püüavad manipuleerida teid sedasama tegema. Põhjust, miks nad seda teevad, seletab Ema Maria.

Varemalt oli heasoovlikke olendeid kõigis neljas valdkonnas. Aga kui tunde valdkond sai nii raskelt saastatud ja manipuleeritud, siis selles valdkonnas ei ole enam heasoovlikke olevusi. Olevused tundevaldkonnas on kõik tasakaalutud ja paljud usuvad, et eesmärk õigustab vahendeid ja et „kui see tundub heana, siis tee seda.” Maa peal on inimesi, kes kehastavad seda teadvust, sest nende tasakaalustamata emotsionaalsed kehad häälestuvad tundevaldkonnale. Sellised inimesed muutuvad tunde valdkonna manipulatiivsete olevuste orjadeks.

Mõttevaldkond on ka raskelt saastatud, aga selles valdkonnas on veel olevusi, kes ei ole pahatahtlikud. Aga paljud nendest on jäänud sellesse meeleseisundisse lõksu, mis pani nad mõtlema, et nad saavad intellektuaalselt kõike mõista. Mõned isegi arvavad, et nad mõistavad maailma paremini, kui Jumal ja seepärast teavad nad paremini kui Jumal, kuidas universumi tuleks juhtida. See on intellektuaalne uhkus ja te näete paljusid inimesi Maa peal, kes seda uhkust kehastavad. Põhjus on selles, et nende mentaalsed kehad on häälestatud mõttevaldkonna uhkust täis olevustele.

Identsuse valdkond on kõige puhtam valdkond, kuigi ta on vale identsustunde poolt saastatud. Selles valdkonnas on tõepoolest mõned olevused, kes identifitseerivad ennast Jumalast lahusolevate olevustena ja projitseerivad seda kujundit inimolendite peale. Aga eeterlikus valdkonnas on ka neid olevusi, kes säilitavad õige identsustunde vaimsete olevustena.

Meie Ülestõusnud Väest teenime inimkonda vaimsete õpetajatena. Meil on soov suhelda iga inimolendiga selleks, et aidata vaimsel teel olevaid inimesi. Kui Maa oli veel puhas, siis saime me ilmuda inimestele materiaalses maailmas ja inimesed said sõna otseses mõttes meiega koos kõndida ja meiega rääkida. See ei toimunud mitte sellepärast, et me võtsime endale füüsilise keha, vaid kuna inimeste teadvus oli nii puhas, et nad suutsid tajuda meid meie vaimsetes „kehades.” Nad suutsid näha meie vaimseid kehasid füüsiliste meeltega. Tänapäeval on need tasakaalutused, mis inimolendite poolt loodud on, madaldanud kogu materiaalse universumi vibratsiooni ja seepärast on inimestel muutunud raskemaks meid tajuda. Nad ei suuda meid enam füüsiliste meeltega näha, välja arvatud spetsiaalsetel juhtudel, kui me võtame füüsilise välimuse.

Selleks, et suhelda Ülestõusnud Väega tänapäeva maailmas, peate te oma teadvuse kõrgemale tasemele tõstma ja see tähendab seda, et te peate oma neli madalamat keha tasakaalustama. Te saate saavutada selle tasakaalu ainult siis, kui te jõuate Kristuse teadvuse keskteeni. Kui te ei jõua Kristuse meele tasakaaluni, siis te ei saa Ülestõusnud Väega kontakti. Aga te võite siiski saada kontakti nende olevustega, kes viibivad ühel madalamal tasandil. Tuleks meeles pidada, et sellised olevused on sellele tasandile kinni jäänud sellepärast, et nad on muutunud tasakaalututeks ühes või rohkemas madalamas kehas. Seepärast, kui te tahate saada usaldusväärset sidet kõrgema valdkonnaga, siis peate te Kristuse teadvuseni jõudma ja see tähendab, et teil peab olema tasakaal kõigis oma neljas madalamas kehas.

Taevas või Põrgu Maa peal

Teine selle vestluse andmise eesmärk on näidata, et materiaalse universumi neli tasandit eksisteerivad koos samas ruumis. Ainus erinevus on vibratsiooni erinevus. Kuna inimese meelel on võime Jumala valgusega manipuleerida, siis saab ta selle valguse vibratsiooni kas madaldada või tõsta. Ma tahan öelda seda, et inimolenditel on võime muuta materiaalse maailma vibratsiooni, nii et ta resoneerub vibratsioonidega ühes teistest valdkondadest.

Näiteks, sellel planeedil on palju alasid, eriti suurtes linnades, kus suur hulk inimesi on välja arendanud sellised tasakaalutused oma emotsionaalsetes kehades, et kogu ala vibreerib tunde valdkonna tasemel. Tunde valdkonnal on praegu kõikidest valdkondadest madalamad vibratsioonid. Mõned tunde valdkonna alad on sõna otseses mõttes sellised, mida inimesed on Põrguna näinud. Seepärast sellel planeedil on alasid, mis vibreerivad tunde valdkonna tasemel. Need alad on sõna otsese mõttes Põrgu Maa peal.

Samuti on olemas neid alasid, mis võnguvad koos mõtte valdkonnaga. Näiteks on õppeasutusi, milles inimesed on ülistanud inimlikku intellekti, aga on eitanud Kristuse meele kõrgemat mõtlemist. Lõpuks on olemas alad, nagu need, mis on pühendatud vaimsetele tegevustele, mis on häälestatud eeterlikule valdkonnale, või isegi vaimsele valdkonnale. Need alad on Taevad Maa peal.

Nii, et te näete jälle, et inimolenditel on võime luua omaenda reaalsust ise. Te loote selle reaalsuse oma meele jõu läbi, aga et mõista, kuidas te seda loote, selleks on vaja teil tunnistada, et teie meelel on mitmeid tasandeid. Teie madalam meel on väga sarnane raadiovastuvõtjaga, mis lihtsalt võimendab raadio sagedusi ja teeb nad meeltele tabatavateks. See, mida te läbi oma madalama meele loote, määratakse selle poolt, mis voolab sellesse meelde meele kõrgematelt tasanditelt.

Küsimus on nüüd selles, millisele raadiojaamale on teie meel häälestatud? Kas ta on häälestatud teie Kristuse minale * või on ta häälestatud olevustele madalamates valdkondades? Te peate valima tänasel päeval, keda te teenite. Te peate valima, millises Isa maja eluasemes te tahate elada ja te otsustate selle, fokuseerides oma tähelepanu teatud tasandile. Kui teil on madalamates kehades tasakaalutus, siis te fokusseerute materiaalsele, tunde- ja mõttevaldkonnale. Kui teie identsuskeha ei ole tasakaalus, siis te fokusseerute identsuse valdkonnale ilma kõrgemale jõudmata. Aga kui kõik teie neli madalamat keha on tasakaalus, siis saate te jõuda identsuse valdkonnast kaugemale ja suhelda Ülestõusnud Väega. Te saate siis muutuda avatud ukseks Taeva vibratsioonide ja tõe Maale toomise jaoks. Te saate muutuda avatud ukseks Elava Sõna sellesse maailma voolamise jaoks.

Peatükk 6

Tehkem meie Isa tööd

Sõnum Ema Marialt

Mu armastatud südamed, ma loodan, et te suudate mõista, et see suurepärane vestlus Jeesuselt sisaldab palju tähtsaid õpetusi teile vaagimiseks. Ma tahaksin kasutada seda vestlust alusena sellele, et anda teile detailsemat seletust nende mehaaniliste aspektide kohta, kuidas energia töötab. Nagu Jeesus seletas, toimub pidev energia vool vaimsest valdkonnast materiaalse universumi nelja tasandisse. Osa sellest energiast voolab läbi teie meele nelja tasandi ja seda tehes saab ta ära värvitud teie nelja madalama keha sisu poolt.

Kui te olete kunagi kanuuga sõitnud, siis te teate, et kui te tõmbate mõla veest läbi, siis loote te väikeseid veepööriseid, mis on nagu miniatuursed keerised. Te saate sedasama teha, istudes vannis ja liigutades oma kätt läbi vee. Need pöörised on nagu energia tuulispasad, mida inimolendid võivad luua oma isiklikus energiaväljas ja Ema Maa energiaväljas.

Vaadake, mu armastatud, kui Jumala puhas energiavool läheb läbi teie meele nelja tasandi, siis võtab ta teatud suuna ja teatud intensiivsuse. Näiteks, kui te lähete läbi sellise situatsiooni, mis päästab lahti kartliku reaktsiooni teie olemuses, siis loote te kartuse mõtteid, millele antakse intensiivsus ja suund hirmu emotsiooni poolt. Isegi kui teie ükski tegevus ei rajane sellel hirmul, loote te ikka teatud hulga energiat, mis on hirmu vibratsiooniga kvalifitseeritud.

Teadlased ütlevad teile, et energiat ei saa luua ega hävitada. Kuigi see on tõsi ainult materiaalse universumi jõudude suhtes (Jumal saab luua ja hävitada energiat), fakt on see, et see energia, mille te genereerinud olete, peab kusagile minema. Ta ladustatakse sellesse energiavälja, mis teie füüsilist keha ümbritseb, sellesse energia välja, mille nähtav pikendus teie füüsiline keha lihtsalt on. Jaa, mu armastatud, nagu Einstein tõestas, kõik on energiast tehtud. Ainult seetõttu, et teie füüsilised meeled on häälestatud teatud vibratsiooni tasemele, ilmub teie keha meeltele tahkena. Tegelikult on teie keha tehtud vibreerivast energiast.

Teadlased on teile öelnud, et magneti ümber olev energiaväli on loodud magneti enda poolt. Tegelikult on see kujund ebaõige. Reaalsus, mille Einstein avastas, on see, et kogu nähtav mateeria on nähtamatu energia taseme produkt. Seepärast magnet ei loo magnetilist välja, ta on energiavälja pikendus, energiavälja tihenemine.

Te võite võrrelda oma füüsilist keha jäämäe tipuga. Nagu te teate, ainult väike jäämäe osa on vee pinna kohal nähtav. Aga te teate ka seda, et tohutu suur jäämäe osa on vee pinnast allpool. Samuti ei eksisteeri teie keha iseseisvalt. Ta on lihtsalt suurema energiavälja jäämäe tipp ja jäämäge saab võrrelda kogu teie isikliku energiaväljaga. Teie neli madalamat keha moodustavad energiavälja ja teie füüsiline keha on lihtsalt selle energiavälja kõige tihedam osa. Teie füüsiline keha vibreerib kindlas sageduste spektris ja sellepärast saab teda teie füüsiliste meeltega avastada. Meeled ei suuda leida ülejäänud kolme keha sagedusi, sest need on väljaspool meelte ulatust.

Mis juhtub negatiivse energiaga?

Tähtis järeldus on see, et kui te genereerite energiat oma meele kaudu, siis osa sellest energiast võib saada teie isiklikku energiavälja ladustatud. Nagu ma varem seletasin, kui te loote kõrge vibratsiooniga energiat, siis see tõuseb vaimsesse valdkonda tagasi, kus teda teie Mina Olen Kohaloleku poolt paljundatakse ja siis teile tagasi saadetakse, seejuures suurendades teie loovaid võimeid selles maailmas. Aga kui te genereerite kriitilisest vibratsioonist, kriitilisest tasemest allpool olevat energiat, siis see ei saa tõusta. Seepärast see energia peab jääma materiaalse universumi sageduse spektrisse.

Osa sellest energiast ladustatakse teie isiklikku energiavälja, nimelt energiatesse, mis moodustavad teie füüsilise, tunde, mõtte ja identsuskeha. Aga kuna te elate planeedil Maa, siis teie neli madalamat keha eksisteerivad planeedi enda suuremas energiaväljas. Sellepärast see, mis on ladustatud teie energiaväljas, eksisteerib planetaarse energiavälja suuremas raamistikus. Sellel faktil on väga tähtsad implikatsioonid vaimsete otsijate jaoks ja see on tõepoolest tragöödia, et vaimsed inimesed sellel planeedil ei mõista oma energia kasutamise ja valestikasutamise hargnemisi.

Te olete kuulnud ütlemist „Selle maailma vürst tuleb ja ei saa minust midagi” (Joh.14:30). Aga kui palju inimesi on tõsiselt mõtisklenud selle väite üle ja kui paljud on selle tõelise tähenduse lukust lahti võtnud. Vaadake, mu armastatud, kui te loote energiat, mis on kvalifitseeritud hirmu vibratsiooniga, siis see energia ladustub teie energiavälja. Väikesel energiahulgal ei ole märkimisväärset mõju teie olemusele või heaolule. Te teate ju, et kui te liigutate oma kätt aeglaselt läbi vee vannis, siis loote te õrnu laineid, mis on vaevalt märgatavad. Aga, kui te oma kätt kiiremini liigutate, siis loote te pööriseid, mis võivad tegelikult omaette eksisteerida mõnda aega pärast seda, kui käe liikumine on peatatud. See on selle nähtav illustratsioon, mis teie energiaväljas juhtub.

Kui te jätkate selle energia genereerimist, millel on hirmu vibratsioon, siis see energia hakkab kogunema, sest sarnane tõmbab sarnast. Pärast seda, kui energia jõuab teatud intensiivsuse kriitilisele tasemele, siis loob ta keerise. Tähtis punkt on siin see, et see energia ei ole enam lihtsalt teie energiavälja ladustatud. See energia on nüüd kontsentreeritud ja keerisel on teatud seesmine jõud, mis säilitab selle jõu ka pärast seda, kui te enam ei ole kartlikus meeleseisundis.

Kui keeris on loodud, siis see keeris hakkab avaldama survet teie ülejäänud energiaväljale, just nagu keeris vannis surub kogu vee peale vannis. Mu armastatud, pärast seda, kui hirmu keeris on teie energiaväljas moodustatud, hakkab ta teie nelja madalama keha peale suruma. Sellel keerisel on kõige tugevam mõju teie emotsionaalse keha peale, aga ta mõjutab ka kõiki teie kehasid. See teeb tõenäolisemaks selle, et te reageerite hirmuga ka teistele situatsioonidele ja kui keeris kasvab, siis hirmu tunded muutuvad vähehaaval intensiivsemateks.

Te võite olla energia poolt alla surutud

Kui keeris teie isiklikus energiaväljas intensiivsuselt suureneb, siis selle mõju teie energiaväljale muutub tugevamaks. Kui see muutub piisavalt tugevaks, siis võib ta sõna otsese mõttes alla suruda teid ja teie võimet teadlikult valida, kuidas te teatud olukordadele reageerite. Näiteks, paljud inimesed on loonud hirmu keerise oma energiaväljas. Seda on kerge teha planeedil, kus on nii palju ebaharmooniat ja kuritarvitamist. Õnneks on enamusel inimestel sellel planeedil võime seda hirmu kontrollida oma mõtete jõu kaudu.

Näiteks, mõelge sellele, kui palju lapsi on mitmesuguste ebausklike asjade hirmus, nagu omaenda varju kartus. Kui te kasvate, siis hakkate te pikkamööda mõistma, et need hirmud on irratsionaalsed ja seetõttu muutute te võimelisteks neid oma mõtete jõu abil kontrollima. Teiste sõnadega, teie mõttekeha võtab endale oma loomuliku rolli teie emotsionaalse keha kontrollijana.

Aga on inimesi, kes vähehaaval ehitavad sellise tugeva keerise oma emotsionaalsetes kehades, et nende mõtted ei saa enam nende hirmu kontrollida. Need inimesed, nii lapsed kui täiskasvanud, võivad hirmu emotsiooni poolt nii alla surutud saada, et nad ei suuda seda oma ratsionaalse mõtteprotsessi kaudu kontrollida. Seepärast võivad nad hirmu poolt väga tugevalt vaevatud olla ja see saab panna neid tegema asju, mida nad hiljem täiesti mõistusevastasteks peavad ja mis ei ole nende parimates huvides. Loodetavasti ei ole te seda oma eludes kogenud, aga kindlasti olete te seda teiste eludes täheldanud.

Mis selle protsessi jooksul toimub, on see, et järk-järguline madala sagedusega energia kogunemine teie energiavälja hakkab lõpuks mõjutama teie tundeid, teie mõtteid ja isegi teie identsustunnet. See võib põhjustada selle, et te järk-järgult kaotate kontrolli oma teatud elu aspektide üle. Näiteks, kujutage ette, et laps kogeb sageli teatud autoriteediga isiku – nagu lapsevanem või õpetaja – verbaalset väärkohtlemist. See laps võib ehitada sellise autoriteetsete figuuride kartuse, et kui ta suureks kasvab, siis kannab ta ikka seda hirmu endas. Mil iganes see isik sellisesse situatsiooni satub, mis vallandab selle autoriteetse isiku poolt toime pandud verbaalse väärkohtlemise mälestuse, aktiveeritakse selle isiku energiaväljas hirmu keeris. See keeris surub nüüd maha selle isiku võime valida oma olukordadele reageerimist. Teiste sõnadega, see isik langeb otsekohe sellesse käitumismustrisse, mis on minevikus ehitatud ja ei ole praegu tehtud vaba teadliku valiku tulemus.

Mu armastatud südamed, iga inimolenditele tuntud negatiivse harjumuse taga on mingi valestikvalifitseeritud energia keeris, mis vallutab isiku teadliku meele ja tema võime vabalt valida teatud olukorrale reageerimist. Sellepärast on nii raske isiklikku harjumust murda ja nii raske muuta rahva kurssi. Selle negatiivse energiakeerise ehitamise tõttu kaotavad indiviidid kontrolli oma elude üle. Nii võib grupp inimesi kaotada olukorra üle kontrolli ja sooritada tegusid, mis on täielikult mõistusevastased. Nii võib terve rahvas kontrolli kaotada. Nii kaotab inimkond kui tervik kontrolli ja sooritab tegusid, mis hävitavad neid endeid ja mis võivad hävitada isegi kogu planeedi.

Palun mõistke, et ma ei püüa teid hirmutada. Ma püüan teid valgustada, sest ettehoiatatud on etterelvastatud. Kui te selle mehhaanikat mõistate, kuidas energia teie isiklikku elu mõjutab, siis saate te selles osas midagi ära teha. Te võite tõusta kõrgemale selliste madalate energiate negatiivsest mõjust ja hiljem annan ma selles raamatus spetsiaalsed abivahendid selle tegemiseks. Aga et sellistel abivahenditel oleks maksimaalne mõju, on teil vaja täpselt aru saada, mida nendel abivahenditel on ette nähtud teha. Selle abil saate te neid abivahendeid teadlikumalt ja suurema täpsusega kasutada. Lubage mul nüüd viia see seletus järgmisele tasandile.

Planetaarsed energia keerised

Lubage mul vanni illustratsiooni juurde tagasi pöörduda. Nii kaua kui äravoolutorul kork ees on, võite te vannis keeriseid teha ja kuigi te loote suure keerise, nii et see liigutab kogu vett vannis, on vesi vannis mõjutatud ainult vannis endas töötavate seesmiste jõudude poolt. Nii teatud tasemeni võite te luua negatiivse energia keeriseid oma isiklikus energiaväljas, mis ei jõua teie enda väljast kaugemale. Aga kui te lähete kriitilisest intensiivsuse tasemest kaugemale, siis energia keeris võib muutuda nii tugevaks, et ta ei piirdu teie isikliku energiaväljaga.

Kui keeris teie väljas jõuab sellisele intensiivsusele, siis sarnaneb see sõna otseses mõttes vanni korgi äravõtmisega. Kui vesi äravoolutorust alla tormab, hakkab moodustuma keeris ja see sõna otseses mõttes tõmbab kogu vee vannist alla. Te olete nüüd avanud ühenduse vanni ja välise maailma vahel ja on vältimatu, et välised jõud hakkavad vannis oleva vee peale survet avaldama. Samuti siis, kui energiakeeris teie isiklikus energiaväljas jõuab kriitilise intensiivsuseni, avate te ühenduse välise maailmaga – mille all ma mõtlen kogu planeedi energiavälja. See tingib selle, et need jõud, mis eksisteerivad planetaarses energiaväljas, avaldavad survet teie isiklikus energiaväljas olevate energiate peale.

Näiteks, kui te loote oma energiaväljas keerise, mis vibreerib hirmu tasandil, siis loote te ühenduse planetaarse hirmu keerisega, mis on inimkonna poolt tervete eoonide jooksul loodud. Ma usun, et on ilmselge, et isegi siis, kui te aktsepteerite ametlikke arve selle kohta, kui kaua inimolendid on sellel planeedil olnud, on kerge näha, et inimolendid on genereerinud olulise hulga hirmu. Seepärast peab planetaarse hirmu keeris olema väga suur. Ma usun, et te suudate mõista, et kui te lubate ühenduse avamist oma energiavälja ja planetaarse hirmu keerise vahel, siis avate ennast väga tugevatele jõududele, mis saavad tõepoolest avaldada tohutut mõju teie elule ja teie heaolutundele.

Selle maailma vürst tuleb

See toob meid selle seletuse juurde, et selle maailma vürst tuleb, ja ei saa minust midagi. Kaalutlegem vastupidist väidet, nimelt et selle maailma vürst tuleb ja saab teist midagi. Vaadake, mu armastatud, te elate planeedil, mis on väga pikka aega olnud inimolendite poolt loodud negatiivsetest energiatest mõjutatud. On olemas suur hulk planetaarse energia keeriseid, mis moodustavad magnetilise surve kõige peale, mis on Maa energiaväljas. Niipea, kui te selle planeedi energiavälja sisenete, olete te avatud nende energia keeriste magnetilisele survele, mis planeedi energiaväljas eksisteerivad.

Nagu te koolis õppisite, saab magnet tõmmata külge ainult teatud liiki materjale. Näiteks, kuld ei ole magnetiline ja magnet ei saa teda külge tõmmata. Raud on magnetiline ja magnet tõmbab teda külge. Kas ei ole siis endastmõistetav, et planetaarne hirmu keeris avaldab survet iga hirmu hulga peale, mis on inimolendite energiaväljas ladustunud?

Aga kui teil hirmu ei ole, kui teil ei ole hirmu keerist isiklikus energiaväljas, siis teie energiaväljas ei ole midagi, mille peale planetaarse hirmu keerisel oleks tõmmet. Teiste sõnadega, selle maailma vürstil, see tähendab, nendel magnetilistel jõududel, mis on loodud selle maailma energiate poolt, ei saa teist midagi. See tähendab, et te elate sellel planeedil ja olete täielikult mõjutamata nende hirmu keeriste poolt, mis on muutunud väga tugevateks tänu tohutule hirmu hulgale, mis on inimkonna poolt genereeritud. Sellised inimesed on need, kellele Jeesus viitas kui puhastele südamelt, kes saavad Jumalat näha (Matt.5:8).

Kui te lubate sellel hirmu kuhjumisel – või mõnda teist liiki negatiivsel energial – teie energiaväljas olla nagu rauatükk oma energiaväljas, siis hirmu magnet planeedi energiaväljas omab tõmmet hirmule teie isiklikus energiaväljas. Kui hirm teie enda olemuses jõuab kriitilise massini, siis energia ühendus avaneb sarnaselt teie energiavälja vanni korgi äravõtmisega. Nüüd on ühendus teie energiavälja ja planetaarse hirmu keerise vahel.

Kuigi see vanni äravoolutoru analoogia on visuaalseks illustratsiooniks sobiv, ei ole ta päris täpne. Kui te korgi ära tõmbate, saab vesi voolata ainult ühel viisil, nimelt vannist välja. Kui te avate ühenduse oma energiavälja ja hirmu keerise vahel planetaarses energiaväljas, siis rajate te kahesuunalise ühenduse. Energiat saab teie energiaväljast välja tõmmata ja see paneb teid ennast tundma väsinuna ja „kuivaks” tõmmatuna. Aga energia saab planetaarsest keerisest ka teie energiavälja sisse voolata ja see paneb teid tundma, et olete hirmu poolt maha surutud või halvatud. Sissetulev energia suurendab teie väljas oleva hirmu keerise intensiivsust ja seepärast mõned inimesed saavad hirmu poolt nii vallutatud, et kaotavad kontrolli.

Kui inimesed kontrolli kaotavad, siis hirmu (või ükskõik millist energiat) ei looda ainult inimeste endi poolt. Osa tuleb planetaarsest keerisest ja ma usun, et on selge, et planetaarses keerises on nii palju energiat, et see saab indiviidi täielikult vallutada. Selliselt neelatakse inimesed ära massiteadvuse või kollektiivse alateadvuse poolt, nagu psühholoogid seda nimetavad. Ekstreemsematel juhtudel võivad inimesed täielikult kaotada võime teha individuaalseid otsuseid, või minna massiteadvuse vastu. Nad on nagu robotid, või ajupuu tükikesed, mis passiivselt koos planetaarse energia jõega voolavad. Mu armastatud, ma olen tulnud teid kutsuma sellest massiteadvusest lahku lööma ja saama valitud rahvaks. Rahvaks, kes on valinud minna massiteadvuse allaviivale survele vastu ja sirutuma kõrgema vaimse teadlikkuse poole, nimelt Kristuse teadvuse poole. Ma annan hiljem teile praktilisi abivahendeid selleks, et tõusta massimeele allaviivast survest kõrgemale.

Ärge kartke!

Mu armastatud südamed, ma arvan, et see võib olla väga raske ja masendav teema vaatlemiseks. Aga nagu ma ütlesin, kui te juba mõistate, mis on juhtumas, siis saate te momentaalselt midagi selles suhtes ära teha. Esimene asi, mida te peate saavutama, on peatada igasugune allaminev spiraal oma elus. Väga vähesed inimesed sellel planeedil on kasvanud üles sellistes olukordades, mis on olnud täielikult harmoonilised ja ideaalsed. Seepärast on peaaegu võimatu teil üles kasvada sellel planeedil ilma, et te saaksite ebatäiuslike olukordade poolt mõjutatud. See tähendab seda, et enamus inimesi on loonud ühe või mitmed energia keerised oma isiklikus energiaväljas ja enamusel inimestest on mingi ühendus ühe või rohkema planetaarse energia keerisega.

Nagu ma ütlesin, on see peaaegu vältimatu, arvestades praegust olukorda Maal. Seepärast ma ei taha, et te ennast süüdistaksite, või enda peale selle olukorra pärast pahased oleksite. Aga kõige tähtsam on see, et te seda kõrvale ei lükka ja ei ütle „Oh vaevalt, et see minu kohta käib, ma olen elanud sellist head elu, et ei ole võimalik, et ma mingeid energia keeriseid lõin.”

Mu armastatud südamed, arvestades praegusi tingimusi planeedil Maa, on tõepoolest äärmiselt tark eeldada, et te olete mingil määral negatiivsete energiate poolt mõjutatud olnud. Seepärast oleks mõistlik teha otsustav tegu selle kindlustamiseks, et te lõikate ära igasuguse ühenduse oma isikliku energiavälja ja negatiivse energia keeriste vahel planetaarses väljas. Kui te seda ei tee, siis te elate sõna otsese mõttes oma ülejäänud elu ilma seda mõistmata, et teie vaimset kasvu hoitakse tagasi selle ühenduse poolt, mis on teie isikliku energiavälja ja planetaarse välja vahel. Teiste sõnadega, te võite tegelikult olla näiliselt vaimne inimene, kes hoolikalt käib igal pühapäeval kirikus, tehes ja rääkides kõiki õigeid asju, aga teie vaimne kasv ei lähe kunagi teatud tasemest kaugemale, sest teda pidevalt aeglustatakse planeedi enda negatiivsete energiate poolt.

Kui te juba avalikult teadvustate vajadust lõigata ära kõik ühendused teie isikliku energiavälja ja planetaarse energia välja vahel, siis saate te jõu tegutsema hakata. See raamat antakse spetsiaalselt nendele inimestele, kes on valmis seda vajadust teadvustama ja kes on valmis selles suhtes midagi tegema. Tulevastes peatükkides annan ma väga võimsate abivahendite komplekti enda vabastamiseks planetaarse energiavälja negatiivsest survest. Need abivahendid on uus rosaariumide seeria, mis on spetsiaalselt kavandatud selleks, et aidata teil ületada nende madalamate energiate negatiivset survet, mis eksisteerivad selle planeedi energiaväljas. Need rosaariumid saavad olla tohutuks kiirenduseks teie isikliku vaimse kasvu jaoks.

Negatiivse energia ümbermuutmine

Rosaariumid saavad teha teie jaoks paljusid asju. Üks asi on see, et nad sõna otseses mõttes muudavad ära negatiivse energia, mis on teie isiklikku energiavälja kogunenud. Lubage mul seletada detailsemalt. Teadlased on teile öelnud, et energia on vibratsiooni vorm, laine. Kui te sisenete hirmu tundesse, siis loote te energia laineid. mis vibreerivad teatud tasemel. Nagu füüsika seadused teile ütlevad, et kui energia on mingi vibratsiooniga kvalifitseeritud, siis jääb ta sellesse vibratsiooni määramatuks ajaks. Sellepärast energia teie energiavälja kuhjubki.

Teadlased võivad teile rääkida ka seda, et on võimatu ühe energia laine vibratsiooni muuta. Tegelikult, kui kaks energia lainet kohtuvad, siis nad mõjutavad teineteist vastastikku ja see võib mõlema laine vibratsiooni muuta. Loogiline järeldus on see, et kui teil on suur hulk madala sagedusega energiat oma isiklikus energiaväljas, siis ainus viis seda energiat eemaldada, on välja kutsuda kõrg-sagedusega energiat ja suunata seda energiat madala sagedusega energiasse. Kui need kaks energiat kohtuvad, siis kõrg-sagedusega energia tõstab madala sagedusega energia vibratsiooni. Kui positiivse energia vibratsioon on piisavalt kõrge, siis saab ta tõsta negatiivse energia vibratsiooni kriitilisest tasemest kõrgemale. Madala sagedusega energia on siis vabastatud vaimsesse valdkonda tõusmiseks ja saama positiivse energiavoolu osaks teie vaimse mina ja teie hinge vahel.

Tõepoolest, mis takistab enamusel inimestel vaimselt kasvamast ja ennast õnnelikuna ja endaga rahus olemast, on see, et loomulik energiavool vaimse mina ja hinge vahel on valestikvalifitseeritud energia keeriste poolt takistatud. See energia, mis vaimselt minalt voolab, läheb keeristesse isiklikus energiaväljas ja jääb sinna kinni selle asemel, et voolata vaimsele minale tagasi paljundamise jaoks.

Mu armastatud südamed, põhivõti vaimse kasvu jaoks on õige energiavoolu taastamine teie hinge ja vaimse mina vahel. Põhivõti selle voolu taastamiseks on süstemaatiliselt eemaldada madala sagedusega energia keeriseid oma isiklikust energiaväljast. Ja ainus efektiivne viis seda teha on välja kutsuda kõrg-sagedusega energiat vaimsest valdkonnast ja suunata seda keeristesse. Selle abil see madala sagedusega energia, mis moodustab keeriseid, saab vibratsioonis tõstetud.

Mu armastatud südamed, need rosaariumid, mida ma teile selles raamatus annan, on spetsiaalselt kavandatud selle ülesande täitmiseks. Iga rosaariumi unikaalne matriits kutsub välja spetsiaalset vaimse energia liiki, mis muudab ära teatud negatiivse energialiigi. Kasutades kõiki rosaariume, transformeerite te vähehaaval kogu negatiivse energia oma isiklikus energiaväljas ja ehitate ülesmineva energiaspiraali oma väljas.

Kui te usinalt neid rosaariume kasutate ja usina all mõtlen ühe rosaariumi tegemist päevas, siis hakkate te järkjärgult tundma tohutut muutust oma teadvuses. See kiirendab suuresti teie vaimset kasvu. Te hakkate tundma rahunemist oma isiklikus energiaväljas ja te kogete suuremat rahutunnet, suuremat õnnetunnet ja suuremat rõõmutunnet. Mu armastatud, ma usun, et see on jõuline isiklik motivatsioon rosaariumide kasutamiseks, aga on veel suuremaidki motivatsioone.

Potentsiaal planetaarse muudatuse jaoks

Minu rosaariumid on kavandatud ka selleks, et olla vastumõjuks nendele energia keeristele, mida inimkond on loonud paljude eoonide jooksul. Tõepoolest need energiakeerised tõmbavad inimkonda alla käitumise negatiivsetesse mustritesse, nagu sõda. Need keerised tõmbavad ka inimeste emotsioone, mõtteid ja identsustunnet vana ajastu teadvuse poole, mis siis takistab neid seda teadvust maha jätmast ja uue vaimse tsükli teadvuse omaksvõtmist.

Nagu ma hiljem detailsemalt seletan, see fakt, et inimkond hoiab kinni vanast teadvuse seisundist, on see, mis loob põhilise pinge ja vägikaikaveo planeedil Maa. Ja see kaikavedu põhjustab seda, et füüsilise planeedi kudet saab tõmmata kahes erinevas suunas. See tõepoolest põhjustab erinevat liiki looduskatastroofe ja kui inimkond ei tõuse kõrgemale teadvuse tasemele, võib pinge lõpuks muutuda nii suureks, et looduskatastroofid saavad jõuda planetaarse ulatuseni ja ilmuda erinevat vormi kataklüsmiliste sündmustena, mis mõjutavad kogu elu Maa peal.

Mu armastatud, ma tahan veel kord öelda, et ma ei räägi seda selleks, et põhjustada hirmu. Ma räägin seda selleks, et panna teid mõistma, et minu rosaariumid on antud spetsiaalselt selleks, et olla vastukaaluks sellele potentsiaalile ja kindlustada seda, et Maa teeb ülemineku uude ajastusse minimaalse murranguga indiviidide eludes, füüsilises planeedis ja inimühiskonnas. Aga selleks, et see üleminek saaks edukalt toimuda, peavad mõned olema eelkäijateks. Mõned inimesed peavad olema löögirühmadeks, kes on valmis omaks võtma uue ajastu teadvuse ja kindlustama hädaabinõu, kuni ülejäänud inimkond hakkab vanu mõtteviise minna laskma.

Võiks öelda, et Maa on jõudnud punkti, kust pole tagasipöördumist. Uue tsükli energiaid ei saa peatada, nii et kui inimesed ei võta neid omaks, siis surve jätkab suurenemist. Ja kui see tõusev surve muutub liiga suureks, siis Ema Maa ei ole nendele vastandlikele jõududele võimeline vastu seisma, mis tõmbavad isegi mateeriat ennast vastassuunda.

Mu armastatud südamed, ma soovin, et kõigil inimestel oleks võimalus olla insener vanal auruveduril. Aurumasina printsiip on see, et surve luuakse katlas ja siis kantakse üle ratastele, mis liigutavad rongi edasi. Aga kui see surve läheb liiga suureks, siis katel võib plahvatada ja veduri hävitada. Kui surve läheb üle kriitilise taseme, siis insener peab avama kaitseventiili ja laskma natuke auru välja. Mu armastatud, ma vajan neid, kes on valmis avama kaitseventiili ja vabastama seda survet, mis koguneb sellel planeedil ja tõepoolest minu rosaariumid on kavandatud selleks, et anda teile võimalus seda ülesannet täita. Rosaariumid saavad vabastada survet planetaarsel tasemel, nii et katel ei plahvataks. Aga rosaariumid saavad aidata teil ka kasvada Kristuse teadvuse suunas ja seda tehes te lubate uue tsükli energiatel saada suunatud rongi ratastesse. Sellega saate te aidata alustada positiivset tsüklit, mis võimaldab inimkonnal ja planeedil edasi liikuda teel parema tuleviku poole.

Alguses saab olema vähe inimesi, kes suudavad mõista vajadust seda teha. Aga ma ütlen teile, et minu rosaariumid on nii võimsad, et isegi suhteliselt piiratud hulk inimesi saavad aeglustada selle ohtliku surve kogunemist. See võimaldab meil aega osta, nii et järkjärgult rohkem ja rohkem inimesi saab äratatud ja nad võtavad omaks uue ajastu teadvuse.

Vaadake, rosaariumi energiad vähendavad süstemaatiliselt ebatäiuslike energiate planetaarsete keeriste intensiivsust. Need energiad takistavad inimestel, vähemalt tasakaalust väljas olevatel inimestel, vanadest mõtlemise viisidest kaugemale vaatamist. Inimesed on nende keeriste poolt nii maha surutud, et nad ei suuda näha vajadust lasta sellel teadvuse seisundil minna, mis nende keeriste loomisele viis.

Kui üha rohkem inimesi saab vabastatud, siis saavad nad oma pingutused teie omadele lisada. Seega saab keeriste magnetiline surve üha rohkem vähendatud, ja lõpuks saab ta peatatud. Kui allaviiv surve on peatatud, siis enamus inimesi on võimelised järgnema ülesviivale tõmbele ja tugevdama ülesminevat spiraali kogu planeedi jaoks. Ma tõepoolest loodan, et see raamat võimaldab teil, kes te olete olulise tunni vajadusele ärganud, ümber muuta negatiivse energia keerised planeedil Maa. Ülestõusnud Väe tõeline eesmärk on tugevdada seda ülesminevat spiraali, mis lõpuks toob Jumala kuningriigi – mis tähendab tasakaalu nii looduses kui inimühiskonnas – täide ilmumisse Maa peal.

Ülesminev spiraal

Enne kui ma selle vestluse lõpetan, lubage mul teha selgeks see, et ülesminev spiraal on juba loodud. Aga praegusel tunnil on probleem selles, et liiga palju inimesi on veel allaminevas spiraalis kinni ja seepärast panevad nad ülesviivale tõmbele vastu. Nagu varem mainitud, ei ole ülesminev spiraal veel ise-säiluv ja see loob ohtliku olukorra, ähvardades sellega, et füüsiline mateeria võib saada vastandlike jõudude poolt lõhki kistud.

Et anda teile selle visuaalset illustratsiooni, kujutage ette, et teil on kõrghoone ilma korrusteta. Hoone keskel on üks korrus, mis on täielikult klaasplaadist tehtud. Klaasplaadist allpool on hulk väga võimsaid ventilaatoreid, mis lähevad allaminevas suunas ja seepärast loovad miniatuurseid tornaadosid hoone sees. Ma olen kindel, et te suudate selgelt näha, et need ventilaatorid tõmbavad klaasplaati allapoole. Klaasplaadi kohal, hoone tipus on üks väga suur ventilaator, mis tõmbab ülespoole.

Klaasplaat omab teatud paindlikkust ja ta suudab temale avaldatud jõududele vastutoimet avaldada. Aga, kui klaasi pingutatakse üle kriitilise piiri, siis hakkab ta mõranema. Kui teda veel rohkem surutakse, siis läheb ta katki. Ventilaatorid nii klaasist all kui üleval pool avaldavad klaasile survet, aga on olemas erinevus. Klaasist üleval pool olev ventilaator avaldab ühtlast survet kogu klaasplaadile. Sellega tõstab ta kogu plaati ilma purunemist põhjustamata.

Klaasist allpool olevad ventilaatorid avaldavad kohalikku survet. Kui nendele ventilaatoritele ei avaldata vastutoimet, siis suruvad nad teatud klaasi pinda alla, kuni plaat hakkab mõranema ja murduma. Teiste sõnadega, allpool olevad keerised võivad luua lokaliseeritud auke klaasis ja võivad lõpuks purustada kogu plaadi. Ainus jõud, mis saab selle juhtumist takistada, on klaasi kohal oleva ventilaatori ülespoole suunatud surve, mis toimib allpool olevate ventilaatorite allapoole survele vastu. Aga kui allapoole surve lokaliseeritud alal muutub tugevamaks kui surve ülespoole, siis klaas hakkab allapoole kõverduma, ja kui surve jätkub, siis klaas lõpuks mõraneb ja puruneb. Tegelikult, kui ei oleks olnud survet ülespoole, oleks klaas juba ammu purunenud ja planeet oleks hävinud.

Võiks öelda, et see klaasplaat on kuidagi võrreldav Maa pinnaga. Nagu Jeesus seletab, eksisteerivad materiaalse universumi neli tasandit koos samas ruumis. Nii et need energiakeerised, mis luuakse negatiivsete emotsioonide poolt, avaldavad tegelikult teatud magnetilist tõmmet ka planeedi füüsilise mateeria peal. Jämeda illustratsioonina võiks öelda, et Maa välispinnast allpool on olemas jõud, mis tõmbavad Maa koort allapoole. Samuti Maa kohal olevad vaimsed energiad tõmbavad Maa koort ülespoole. Maa koorel on teatud paindlikkus, kuid ta võib ainult teatud astmeni painduda.

Allaminev spiraal

Ma tahan siin öelda, et Jeesus on alati seletanud, et sellel planeedil on tõepoolest olemas alad, kus lokaliseerunud negatiivse energia keeris on muutunud nii tugevaks, et seal hakkab olema hulk negatiivseid tagajärgi. Kui keerise intensiivsus jätkuvalt suureneb, siis võivad sellel olla laiaulatuslikud mõjud suurele alale või ka planeedile endale.

Illustratsiooniks kujutage ette, et teil on ilus maa-ala, kus jõgi voolab ookeani. See on ideaalne asukoht sadamalinnaks ja inimesed hakkavad sellele kohale asuma. Vähehaaval saab ilus ja elav linn valmis ehitatud ja inimeste kollektiivne teadlikkus selles kohas moodustab positiivse spiraali, mis viib linna õitsengule. Aga aja jooksul hakkab muutus aset leidma. Hooned hakkavad riknema ja neid ei saa säilitada. Paljud inimesed leiavad, et linn on muutunud liiga kärarikkaks ja ülerahvastatuks, nii et need, kes endale seda lubada saavad, kolivad eeslinna aladele. Need inimesed, kes alles jäid, lähevad järk-järgult sellesse teadvuse seisundisse, mis on üha rohkem negatiivsusele fokuseeritud.

Mitmete aastakümnete jooksul on see ilus ja vilgas linn nüüd muutunud kõdunevaks linnaks. Ka füüsiline ümbrus ise näitab ilmseid kõdunemise tunnuseid. Hooned on lagunenud, tänavatel on prügi ja paljud kommunaalteenused ei toimi enam. Seda paljude kultuurifunktsioonidega vilgast ühiskondlikku elu valitseb nüüd inimeste käitumise negatiivne külg. Vaesus ja kuriteod viivad järk-järgult sotsiaalse struktuuri lagunemisele. Lõpuks võetakse see ala kurjategijate jõukude poolt üle, kes kehtestavad dzungliseaduse, mis on täielikus vastuolus endise tsiviliseeritud ja kultuurse ühiskonnaga.

Mu armastatud südamed, te olete tõepoolest näinud seda juhtumas paljude endiste suurlinnadega sellel planeedil ja kuigi on palju väliseid seletusi sellisele tagurpidikäigule, on varjatud põhjus see, et linna elanikud ei mõista positiivse energia keerise säilitamise vajadust oma linna kohal. Seepärast loovad nad vähehaaval negatiivse energia keerise, mis hakkab vallutama inimeste mõtteid ja tundeid. Need, kes tunnevad negatiivse energia mõju, lahkuvad linnast ja need, kes jäävad, ei tunne seda keerist ja saavad sellepärast selle poolt vallutatud.

Kui te võtate selle protsessi suuremas mastaabis, siis võite te näha, et kui negatiivse energia keeris jätkab suurenemist, siis pikkamööda haarab ta üha suurema ala ja muutub järkjärgult üha intensiivsemaks. Alguses see keeris vallutab individuaalseid inimesi ja paneb nad oma eludes allaminevasse spiraali minema. Lõpuks haarab see kogu ühiskonna tervikuna ja põhjustab sotsiaalse struktuuri lagunemise. Kui see protsess jätkab surve ehitamist, siis võib keeris muutuda nii tugevaks, et hakkab häirima mitte ainult inimühiskonda, vaid ka füüsilist keskkonda ennast. Alguses saab see ilmuda kliima muutustena, mis viib rohkemate ekstreemsusteni. See saab luua looduskatastroofe, nagu tornaadod, ägedad tormid ja tugevad temperatuuri kõikumised ebatavaliselt kuumade suvedega ja väga külmade talvedega. See saab luua orkaane, üleujutusi ja põuda. Kui keeris läheb veel intensiivsemaks, siis võib ta lõpuks mõjutada Maa enda pinda ja luua maavärinaid või vulkaanilisi purskeid.

Mu armastatud südamed, ma tean, et paljud inimesed naeruvääristavad seda mõtet. Mõned teevad isegi seda, mida nad Jeesusele tegid, kui nad tema üle naersid (Matt.9:24). Aga kui te objektiivselt vaatlete seda, mida teie teadlased on rääkinud teile energia kohta ja mida mina teile selles raamatus rääkinud olen, siis mõistate te, et füüsiline mateeria ise on ainult üks energia vorm. Seepärast Albert Einsteini relatiivsusteooria loogiline järeldus on see, et mateeria võib saada katki murtud nähtamatu energialaine poolt. Te teate väga hästi, et võimas helilaine saab klaasi purustada. Tõepoolest teadlased on teinud katseid, mis näitavad, et helilaine on piisavalt tugev selleks, et hooneid purustada.

Rõõmurikas kära Issandale

Mu armastatud südamed, ma annan teile selles raamatus rosaariumid lootuses, et kriitiline hulk inimesi hakkab neid rosaariume kasutama selleks, et luua nii võimast helilainet, et ta tõepoolest on vastukaaluks nendele keeristele, mis ähvardavad hävitada indiviidide elud, inimühiskonna struktuuri, looduse tasakaalu ja planetaarse energiasüsteemi terviklikkuse. Ma kutsun teid üles kasutama minu rosaariume selleks, et teha rõõmurikast kära Issandale ja anda märku, et te ei istu passiivselt kõrval ja ei vaata pealt, kuidas teie planeet libiseb üha sügavamale ennast-hävitavasse spiraali. Te olete tõepoolest vahimehed ja vahinaised müüril, kes tegutsevad selle asemel, et jätkata lõbutsemist sel ajal, kui Rooma nende ümber põleb. Mu armastatud südamed, Ema Maa on tõepoolest sünnitusvaludes. Ema Maa vajab teie abi.

Ma olen kindel, et te olete teadlikud sellest, et on palju kohutavaid ennustusi, mis ennustavad katastroofe, mis võivad juhtuda tulevastel aastatel ja dekaadidel. Ma ei soovi, et te fokusseeruksite negatiivsetele ennustustele ja kasutaksite neid hirmu külvamiseks. Mul ei ole mingit soovi luua hirmu ja mul ei ole mingit soovi näha teid tuleviku hirmu poolt vallutatutena, mis on tõesti halvanud paljusid inimesi sellel planeedil. Ma soovin äratada teid ilma selleta, et te langeksite hirmust halvatud oleku äärmusse. Seepärast tahaksin ma, et te väldiksite selle protsessi peale vaatamist, mis praegu planeedil toimub, kui negatiivsele sündmusele, mis võib viia maailma lõpuni.

Lubage mul teile kinnitada, et ükskõik, millised õnnetused võiksid juhtuda ja ükskõik kuidas mõned inimesed võiksid teatud salme piiblis tõlgendada, maailma lõppu ei tule. Lubage mul teile meenutada, et erinevatel ajaperioodidel, kaasa arvatud need aastad, mis viisid äsjasele millenniumile, olid erinevad inimesed ennustanud maailma lõppu. Aga siiani on need valeks osutunud ja lubage mul kinnitada, et need, kes maailma lõppu ennustavad, saavad alati valeks tõestatud sellepärast, et maailma lõppu ei tule. Jumal tahab Maa säilitada kui elujõulise platvormi inimhingede vaimse evolutsiooni jaoks ja meie Ülestõusnud Väest oleme kindlalt kohustunud seda soovi reaalsuseks tegema. Positiivne spiraal on juba Maa tõstnud väljapoole seda ohtu, et ta saaks planetaarses kataklüsmis hävitatud.

Mis selle planeedi elus juhtub, on see, et tulevad teatud pöördepunktid ja kui need pöördepunktid saabuvad, siis peab toimuma muutus inimkonna teadvuses. Kui inimesed ei võta omaks kõrgemat teadvuse taset, siis sellel on tagajärjed ja füüsiline planeet ise läheb läbi erinevate looduskatastroofide või teiste õnnetuste. Aga mis tõeliselt Maa peal juhtub, on see, et kogu planeeti tõstetakse kõrgemale teadvuse tasemele. Nii et see kujund, millest ma tahan, et te kinni hoiaksite, on see, et Maa läheb läbi sünnitusvalude, mis on seotud uue ja parema ajastu sünnitamisega.

Kui minu poeg Jeesus 2000 aastat tagasi Maa peal kõndis, istutas ta Kristuse teadvuse seemne sellesse planeeti. Võiks öelda, et Jeesus rasestas Ema Maa Kristuslapsega. Rasedusperiood on kestnud 2000 aastat, aga nüüd on aeg Kristuslapse sünniks. Aga Kristuslaps ei saa sündida ainult Ema Maa enda abil, ta peab sündima sellel planeedil elavate inimeste meelte ja südamete läbi. Teiste sõnadega, Kristuslapse sünd sellel ajastul tähendab suure arvu inimeste individuaalse Kristuse teadvuse sündi, nagu Jeesus oma suurepärases raamatus seletab.*

Mu armastatud, te teate, mis juhtub, kui rase naine avaldab vastupanu lapse ilmaletoomisele. Tuleb valu, naine teeb sünnitusvaeva palju raskemaks ja valulisemaks. Tegelikult ta avaldab vastupanu isegi selle punktini, et see muutub ohtlikuks tema enda elule ja tema lapse elule.

See, mis praegu planeedil Maa juhtub, on see, et väga suur arv inimesi avaldab vastupanu Kristuse teadvuse sünnile nende enda sees ja teistes. Tegelikult on olemas antikristuse planetaarne jõud, mis avaldab vastupanu Kristuslapse sünnile sellel ajastul. See põhjustab seda, et Ema Maa kogeb palju raskemat sünnitusvalu, kui oleks loomulik või vajalik. Ja see raske sünnitusvaev on see, mis põhjustab kataklüsmilisi sündmusi, mis virvendavad läbi Ema Maa keha, kui ta püüab välja suruda seda Kristuslast, aga ei saa maha.

Palun aidake Ema Maad sünnitada!

Mu armastatud südamed, ma annan selle raamatu lootuses, et mõned võtavad kuulda minu palvet tulla Ema Maale appi sel ajal, kui ta uue ajastu Kristuslast sünnitab. On palju viise Ema Maa aitamiseks. Te saate aidata tal maha rahuneda ja muutuda lõdvestunumaks, nii et ta ei oleks sünni pärast ahastuses. Mõned teist tunnevad sügavat armastust selle Ema Maa rahustamise ülesande vastu ja tõepoolest minu rosaariumid on täiuslikud abivahendid selle ülesande saavutamiseks. Teised tahavad mängida aktiivsemat rolli ja nemad on need, kes on õigel ajal kohal, et hüüda „Suru, suru!”, nii et mõned alad saab tõesti vabastada uue ja kõrgema teadvuse seisundi, või uue ja kõrgema Jumala kuningriigi ilmumise jaoks. Aga ka nende jaoks on minu rosaariumid väga kasulikuks abivahendiks, et suruda läbi neid ideid, mis on iga inimkonna progressi eelkäijad, mida kunagi nähtud on.

Mu armastatud südamed, nendele, kes on minuga ja tahavad aidata Ema Maal Kristuslast sünnitada, ütlen ma „Liikugem edasi ja tehkem meie Issanda tööd. Valmistagem tee, mille kaudu Issand ja Päästja, Jeesus Kristus, kes on tõesti meie kõikide vaimne vend, saab tulla tagasi sellele planeedile ja leida ettevalmistatud koha, sest kriitiline hulk inimesi on omaks võtnud isikliku Kristsuse tee, on julgenud käia tema jalajälgedes ja on tõstnud üles individuaalse Kristsuse Püha Graali, mis võimaldab Jeesusel tagasi pöörduda tõelisemas ilmumises, kui te kunagi näinud olete.”

Mu armastatud südamed, ma otsin neid, kes on valmis kõrvale heitma mõned ilmalikud tegevused ja sisenema Jumala Templisse, mis on tõepoolest teie meele ja südame seesmine tempel, et taastada ühendus oma Mina Olen Kohalolekuga. Ma otsin neid, kes on valmis olema avatud ukseks Kristuse teadvuse Maale toomise jaoks isegi suuremal määral kui enne. Ma otsin neid, kes siis, kui selle maailma jõud tulevad teid tagasi tõmbama ilmalikesse tegevustesse, et teie tähelepanu hajutama, ütlevad lihtsalt, nagu minu armastatud poeg tol mälestusväärsel päeval, mida ma nii hästi mäletan, „Kas te ei teadnud, et ma pean oma Isa asjatalituste juures olema?” (Luuk.2:49).

Mu armastatud südamed, Ma valan rõõmupisaraid, kui ma mõtlen tagasi oma poja Jeesuse suurepärasele vaatepildile, kui ta seisis seal templis ja vaatas mulle silma pilguga, mis läbistas minu hinge sügavused. Ma võin teile kinnitada, et kuigi ma teadsin, et mul oli privileeg sünnitada eriline laps, sel hetkel nägin ma selle suurepärase olevuse tõelist Vaimu potentsiaali, kes oli kaunistanud Maad oma kohalolekuga. Oo, kuidas ma soovin, et te oleksite saanud seda vaatepilti minuga jagada ja kogeda seda Jeesuse suurepärase Vaimu vankumatut otsusekindlust. Ja kuidas ma soovin seda, et ma saaksin panna teid nägema, et Jeesuse Mina Olen Kohalolek ei ole suurepärasem, kui teie isiklik Mina Olen Kohalolek.

Seepärast ka teil on olemas potentsiaal saada Elavaks Kristuseks Maa peal ja olla avatud ukseks, mida ükski inimene ei saa sulgeda. Tegelikult ainult üks asi saab teid takistada oma Kristsust ilmutamast ja see olete te ise. Mu armastatud südamed, palun lubage oma Kristuse minal siseneda teie meelde ja südamesse. Palun avage oma südame uks ja lubage endal tunda üksolemist oma Mina Olen Kohalolekuga, keda minu poeg Jeesus kirjeldas surematute sõnadega „Mina ja mu Isa oleme üks” (Joh.10:30). Ja palun lubage endal omaks võtta see tõde, et need sõnad ei ole erandlikud Jeesuse suhtes, vaid kirjeldavad iga Jumala poja ja tütre tõelist potentsiaali.

Mis tõesti toob Jumala kuningriigi Maa peale, on see, kui kriitiline hulk inimesi lubavad sellel kuningriigil oma teadvuses ilmuda. Aga kosmiline seadus on selline, et üks isik ei saa tuua Jumala kuningriiki ilmumisse. On vaja kriitilist inimeste hulka, kes on valmis Jeesuse eeskujule järgnema ja peatama Jumala eitamise endas.

Veel kord, minu rosaariumid aitavad teil ületada eneseeitamise ja enda Jumalana eitamise keeriste – antikristuse keeriste – allaviivat survet, mis on vallutanud enamuse inimesi. Liikugem nüüd edasi ja lubage mul anda teile vestluste seeria, mis on määratud selleks, et tutvustada teile rosaariume, mis on kavandatud selleks, et anda teile vaimset vabadust.