Selle mõistmine, kuidas Universum loodi

Eelmistes vestlustes ehitasin ma vundamendi sügavama arusaamise jaoks sellest, kuidas universum loodi, nii et uurigem nüüd seda arusaamist. Ma olen seletanud teile, et nii Piibel kui teadus väidavad, et kõik kogu universumis loodi samast põhisubstantsist. Teadus kirjeldab seda substantsi energiana ja ta kirjeldab energiat vibratsioonina. Ma seletasin, et selleks, et vibratsioon oleks, peab olema miski, mis saab vibreerida. See miski on Jumala valgus, Jumala teadvus. Seepärast võiks öelda, et kogu nähtav universum on nagu keeruline lainete muster Jumala teadvuse lõputus ookeanis.

Ma seletasin ka seda, et nähtav universum on harmoonilise koostoime tulemus Jumala kahe aspekti vahel, Jumala teadvuse kahe aspekti vahel. Üks aspekt on see, mida ma olen kutsunud Jumala Ema aspektiks, ma-ter aspektiks. See aspekt on loomingu kokkutõmbav element, millel on potentsiaal võtta igasugust vormi, aga tal ei ole eneseteadvust iseendast seda vormi võtta. Selleks, et ta saaks vormi võtta, peab Jumala Ema aspekti peal tegutsema väline jõud. See jõud on Jumala Isa aspekt, mis on loomingu aktiivne element.

Jumala Ema aspekti võiks võrrelda ookeaniga. Kui ookeani peal mingi jõud ei tegutse, siis jääb ta täiesti siledaks, täiesti rahulikuks. Kui Jumala Ema aspekti peal ükski jõud ei tegutse, siis jääb ta ilma vormita. Ookean on pehme ja paindlik, ja ookeani on kerge liigutada ja laineid luua. Aga ookeanis on olemas sisemine jõud, mis pikkamööda laineid nõrgendab, kuni ookean on jälle rahulik ja ilma laineteta. Samuti saab Ema aspekt võtta igasugust vormi, aga on olemas seesmine jõud, mis paneb kõik vormid ilmumata seisundisse tagasi pöörduma. Vormi maailm on loodud sellepärast, et Isa aktiivne jõud ergutab Ema ookeani ja loob laineid, mida inimlikud meeled näevad nähtava mateeriana. Aga Ema kokkutõmbav jõud põhjustab nende vormide järkjärgulise hajumise ja oma alge juurde tagasipöördumise. – kui Isa aktiivne jõud ei hoia neid elavana ja kasvavana.

Loomine enese-teadliku meele kaudu

Kuidas Isa laienev jõud Ema kokkutõmbava jõu peal tegutseb? Ei peaks olema raske näha, et selleks, et mingi vorm saaks tulla, peab kõigepealt olema visioon, valguskoopia selle vormi jaoks. Kui Isa aktiivne jõud liigutaks Ema ookeani juhuslikult ilma et oleks ettemoodustatud plaani või kavandit, siis universum läheks lihtsalt kaosesse ja ta ei oleks jätkusuutlik, ega sisaldaks intelligentset elu. Sellepärast peab olema plaan, visioon, ja see plaan peab olema loodud ainult enese-teadlikus meeles. Veel enam, jätkusuutlik looming vajab kokkukuuluvat plaani, mis tähendab seda, et see plaan peab olema rajatud muutumatutele seadustele või kavandi printsiipidele.

See enese-teadlik meel, kes alustas loomeprotsessi, mis viis materiaalse universumi moodustamisele, on see, keda mina olen nimetanud Jumal-Isaks. Aga Jumal-Isa ei loonud otseselt igat materiaalse universumi aspekti. Jumal-Isa otsustas luua Jumala pojad ja tütred eneseteadlike olevustena, kes saaksid kaas-loojatena teenida ja aidata luua vormi maailma teatud aspekte. Piibel ise ütleb, et Maa loodi Elohiimi poolt ja heebrea keeles on Elohiim mitmuslikus vormis esinev sõna. Teiste sõnadega, üks teatud hulk enese-teadlikke vaimseid olevusi lõid selle füüsilise planeedi, mille peal te elate.

Ma olen öelnud, et kõik on vibratsioon ja et on olemas erinevad vibratsiooni tasemed. Vaimne valdkond on üks vibratsiooni tase ja materiaalne maailm on madalam vibratsiooni tase. Seitsmeliikmeline vaimsete olevuste grupp, Elohiimid, formuleerisid plaani Maa loomise jaoks ja läbi oma teadliku, fokuseeritud tähelepanu lõid nad planeedi. Läbi nende teadliku ja pideva tähelepanu, mis oli valguskoopiale fokuseeritud, genereerisid Elohiimid selle jõu, mis liigutas Jumala Ema aspekti ookeani, kuni füüsiline planeet ilmus. Võiks öelda, et planeet algas valguskoopiana, mõttevormina vaimses valdkonnas ja teda pidevalt täideti energiatega ja madaldati vibratsioonis, kuni ta vibreeris selles sageduse spektris, mis moodustas materiaalse valdkonna.

Aga Maa loomise protsess ei lõppenud Elohiimidega. Jumal-Isa andis mandaadi, et igal loomingu tasandil peavad olema teadlikud olevused, kellel on olemas enese-teadvus selleks, et tegutseda kaas-loojatena oma mõjusfääris. Seepärast, pärast seda, kui Maa oli Elohiimide poolt loodud, laskus teatud arv vaimseid olevusi Maale selleks, et paljuneda ja võtta valitsemine Maa üle. Nende ülesanne oli aidata Jumalal tuua Jumala täiuslik plaan selle planeedi jaoks täide ilmumisse. Hinged laskusid füüsilistesse kehadesse selleks, et teenida kaas-loojatena materiaalses valdkonnas ja järk-järgult väljendada Jumala täiust sellel planeedil – selle abil tuues Jumala kuningriigi Maa peale.

See ei ole jumalateotus!

Mu armastatud südamed, ma olen teadlik, et see idee näib paljudele teist jumalateotusena, eriti neile, kes on üles kasvanud traditsioonilises kristlikus kultuuris. Aga ma pean tuletama teile meelde, et Jeesust ennast süüdistati jumalateotuses ortodokssete juutide poolt, kes ei olnud nõus vaatama Vana Testamendi doktriinidest kaugemale. Kahjuks ka tänapäeval paljud kristlased on hakanud aktsepteerima ortodokslikke doktriine ja ei ole nõus neist kaugemale vaatama. Aga mõned nendest doktriinidest ei ole reaalsusega kooskõlas või on nad aegunud tänu inimkonna kollektiivse teadvuse kasvule. Seepärast paljud kristlased kasutavad ortodoksseid doktriine selleks, et eitada Jeesuse tõelisi seesmisi õpetusi.

Lubage mul teile meelde tuletada, mida Jeesus ütles, kui teda jumalateotuses süüdistati. Ta viitas väitele Vanas Testamendis, mis kinnitas „Te olete Jumalad” Joh.10:34 ja psalmid 28:6). Seepärast nendel, kel on kõrvad, et kuulda, peaks olema võimalik aru saada ja aktsepteerida seda, et teie hing tõepoolest kavandati Jumala kaas-loojaks ja teatud piirides on teil olemas loovad jõud, et aidata planeet Maad kaas-luua.

Kuidas te seda planeeti kaas-loote? Te teete seda samal viisil, nagu teised kaas-loojad oma jumalikke eesmärke täide viivad. Te formuleerite kujundi, valguskoopia, oma meeles ja siis lubate Jumala valgusel, Jumala teadvusel, mida kristlased on traditsiooniliselt Pühaks Vaimuks kutsunud, läbi oma meele voolata, voolata üle teie tähelepanu silla ja järk-järgult seda kujundit ilmutada.

Mu armastatud südamed, ma olen teile rääkinud, et teie identsuse püsiv osa on teie vaimne mina, teie Mina Olen Kohalolek. See teie olemuse osa viibib vaimses valdkonnas ja võtab pidevalt vastu Jumala energiat otse kogu energia allikast, seega Jumalalt endalt. See energia voolab läbi teie Mina Olen Kohaloleku ja teie hinge. See energia filtreerub siis läbi teie alateadliku meele kihtide, kuni ta lõpuks jõuab teie teadlikku meelde ja teda suunatakse läbi teie tähelepanu jõu.

Kui Elohiimid Maa lõid, siis formuleerisid nad kõigepealt täiusliku valguskoopia selle jaoks, kuidas nad seda planeeti luua tahtsid. Siis hoidsid nad oma tähelepanu kõikumatult sellel valguskoopial ja lubasid Jumala energial läbi oma meelte voolata ja saada nende teadliku tähelepanu poolt suunatud oma valguskoopia teatud vormi. Astmelise protsessi kaudu, mis kestis tõepoolest miljoneid aastaid, ilmus lõpuks füüsiline planeet. Aga Maa ei ilmunud oma praeguses vormis, sest Elohiimid lõid planeedi, mis väljendas palju kõrgema astme täiust ja tasakaalu kui see, mida te praegu näete. Kuidas siis Maa oma algsest valguskoopiast kõrvale kaldus ja sai ümber muudetud planeediks, millel te näete nii palju kannatust, nii palju konflikte ja nii palju tasakaalutust, ebavõrdsust ja ebaõiglust nii looduses kui inimühiskonnas?

Mu armastatud südamed, Jumal andis teile loovad jõud ja vaba tahte, mis võimaldab teil valida, kuidas te oma loovaid jõude kasutate. Aga ühte asja te ei saa teha – oma loovaid jõude välja lülitada – kui need jõud oleksid välja lülitatud, siis te enam ei elaks. Te loote, kasutades seda energiavoolu, mis pidevalt teie mina Olen Kohalolekult tuleb. Seda energiat suunatakse teie teadliku tähelepanu poolt. See energia võtab need vormid ja kujud, mida te oma alateadlikus ja teadlikus meeles hoiate ja Jumala Ema element väljendab kuulekalt igasugust kuju, mida te tema peale projitseerite.

Seda protsessi võib võrrelda filmiprojektori töötamisega. Valgus teie Mina Olen Kohalolekult sarnaneb teie projektoris oleva elektripirni valge valgusega. Need kujud, mida te oma alateadlikus ja teadlikus meeles hoiate, esindavad filmi projektoris. Jumala Ema saab võrrelda filmiekraaniga, Kui valgus läheb läbi filmiriba, siis omandab ta nende kujundite värvid ja kujud, mis filmi peal on ja need vormid projitseeritakse filmiekraanile. Filmiekraan peegeldab kuulekalt igasugust kuju, mis tema peale filmiprojektori poolt projitseeritakse.

Kuigi inimolenditel ei ole loovat võimet täielikult seda algset valguskoopiat muuta, mis Elohiimide poolt loodi, on neil jõud muuta algset kavandit teatud piirides. Näiteks, inimolenditel on loovad jõud selleks, et ehitada ühiskondi, mis ei ole kooskõlas põhiliste Jumala seadustega ja sellepärast ei saa nad pikaks ajaks ellu jääda. Sellepärast on teie arheoloogid välja kaevanud palju tsivilisatsioone, mis on välja surnud kaua aega tagasi. Enamus nendest tsivilisatsioonidest varises omaenda raskuse all kokku, sest nad ei olnud nende põhiliste kavandi printsiipidega kooskõlas, mida Elohiimid kasutasid planeet maa kavandamiseks ja mida Jumal-Isa kasutas universumi kavandamiseks.

Kes lõi viletsuse Maa peal?

Ma olen teadlik, et järgnevat tõde on paljudel inimestel raske mõista ja aktsepteerida. Aga ma pean teile ütlema, et inimolenditel on loovad jõud selleks, et muuta palju rohkemat kui inimühiskond. Te teate et kaasaegse tehnoloogia kaudu on inimolendid saanud jõu drastiliselt looduskeskkonda muuta. Tegelikult saavad inimolendid saata välja tuumapomme ja hävitada enamuse looduskeskkonnast. Nad võivad avada oma laboratooriumid ja tappa peaaegu iga isiku sellel planeedil. Aga ma pean teile ütlema, et kõikide tuumarelvade hävitav jõud maailmas on tühine inimmeele jõuga võrreldes. Inimese meelel on jõud muuta paljusid füüsilise planeedi aspekte, ka mateeria enda tihedust, planeedil Maa leiduvaid ilmastikutingimusi ja looduses leiduvaid eluvorme.

Mu armastatud südamed, ma olen teadlik, et seda tõde on alguses raske aktsepteerida. Aga kui te teete pingutuse ja mõtlete nende väidete üle, siis jõuate te lõpuks ainult ühele järeldusele, millel on mõtet. Kui te hakkate ennast oma vaimse minaga taasühendama, siis teie hing hakkab pikkamööda aktsepteerima seda, et Jumal ei ole kunagi tahtnud, et teie hing kannataks või kogeks valu. See viib teid lõpuks järeldusele, et kui Elohiimid planeedi Maa kavandasid, siis kavandasid nad sellise planeedi, mis on võimeline ülal hoidma inimelu ilma kannatuseta, ilma valuta, ilma näljata, ka ilma füüsilise keha haigusteta, mida te tänapäeval näete. Mu armastatud, looduskatastroofidele ja äärmisele puudusele ei olnud selles originaalses kavandis kohta.

Kui te mõistate, et Jumal soovib ainult parimat oma poegadele ja tütardele, siis mõistate te, et Jumal ei ole loonud seda kannatust, mida te praegu planeedil Maa näete. See viib teid siis ainsale võimalikule järeldusele, nimelt sellele, et praegune kannatus on inimolendite loodud.

Kui te juba hakkate seda tõde aktsepteerima, siis hakkate te mõistma, et kannatus on selle fakti tagajärg, et kaua aega tagasi hakkasid inimolendid kasutama oma loovaid jõude viisidel, mis ei olnud kooskõlas nende põhiliste kavandi printsiipidega, mida Elohiimid Maa kavandamiseks kasutasid, ja mida Jumal kogu vormi maailma loomiseks kasutas. Vaadake, mu armastatud, kui te loote Jumala seadustega harmoonias, siis teie looming on jätkusuutlik. Teie looming ei purune ja ta ei hävita ennast ise. Seepärast ei ole seal kannatust, sest kannatus on tõepoolest tasakaalutuse seisundi produkt.

Kui te kasutate oma loovaid jõude viisil, mis ei ole Jumala seadustega kooskõlas, siis teie looming ei ole tasakaalus ja ta vältimatult muutub alluvaks sellel jõule, mis on Jumala Ema aspekti sisse ehitatud. See on jõud, mis sunnib ookeani lõpuks täielikku rahu seisundisse tagasi pöörduma. Samuti see jõud, mis on mateeriasse endasse ehitatud, lõhub lõpuks kõik need ilmumised ära, mis ei ole Jumala seadustega kooskõlas ja pöörab nad tagasi madalaimasse energia seisundisse, milles ei ole vorme ega korrastatud struktuure. Selle printsiibi on tänapäeva teadlased avastanud ja seda kirjeldatakse termodünaamika teises seaduses. See seadus väidab, et suletud süsteemis korrastatud struktuurid pikkamööda purunevad, kuni ei ole enam mingit struktuuri jäänud. Mu armastatud südamed, see teaduse seadus kirjeldab seda põhiprintsiipi, et Ema kokkutõmbav jõud purustab kõik vormid, või struktuurid, mis ei ole tasakaalus, mis tähendab seda, et nad ei ole Isa seaduste ja täiusliku visiooniga kooskõlas.

See, mida te praegu planeedil Maa kannatuse ja lagunemise kujul näete, on selle fakti tulemus, et see kokkutõmbav jõud, mis on mateeriasse endasse sisse ehitatud, on nende ebatäiuslike vormide ja struktuuride lõhkumise protsessis, mida inimolendid on loonud. Võiks öelda, et need vormid on nagu Paabeli torn, mis ehitati inimlikust uhkusest ja mis lõpuks varises omaenda raskuse all kokku. Samuti need ebatäiuslikud vormid, mida inimkond on loonud paljude tuhandete aastate jooksul – tegelikult nii paljude aastate jooksul, et ei ortodoksne kristlus ega ortodokssed teadlased suuda aktsepteerida õiget ajalist kestvust – purunevad pikkamööda ja tagastatakse nende algsesse puhtusse nagu Jumala Ema rahulik ookean.

Ainuke mõtetomav seletus

Mu armastatud südamed, kuigi seda võib alguses olla raske aktsepteerida, aga nende õpetuste hoolikas vaatlemine näitab teile, et on olemas ainult üks seletus, mis on teie hingele arusaadav. Nagu ma varem ütlesin, teie hing tunneb seesmist igatsust ja see igatsus rajaneb sellel faktil, et teie hingel on sügav alateadlik mälestus oma vaimsest päritolust. See mälestus annab teie hingele seesmise tunde, et te tõepoolest pärinete Jumala täiusest ja et Jumal ei ole kunagi midagi ebatäiuslikku loonud. Sügaval oma energiarüüdes teab teie hing, et Jumal ei saanud luua seda ebatäiust, mida te enda ümber näete. Teie hing teab, et Jumal on kõikvõimas ja armastav looja ja selline looja ei looks kunagi kannatust, haigust, või isegi surma.

Seepärast ainuke loogiline seletus nende ebatäiuste jaoks, mida te sellel planeedil näete, on see, et nad ei olnud Jumala poolt loodud. Need ebatäiused loodi inimolendite poolt pärast seda, kui nad madalamasse teadvuse seisundisse langesid ja kaotasid teadliku ühenduse oma vaimsete minadega. Pärast seda, kui inimesed selle ühenduse kaotasid, ei olnud neil enam intuitiivset teadmist Jumala seadustest ja neil ei olnud enam otsest kontakti vaimse õpetajaga, kes oleks saanud aidata neil luua nendes piirides, mis oli Jumala seadustega määratletud. Selle tulemusena hakkasid inimolendid kasutama oma loovaid jõude Jumala seaduste vastaselt. Kuna Jumal andis teile vaba tahte, siis Jumal lubab teil oma loovaid jõude sel viisil kasutada, sest selle planeedi üks peamisi eesmärke on olla platvormiks hingede kasvu jaoks. Te olete siin oma loovaid jõude katsetamas ja järk-järgult õppimas, kuidas neid targalt kasutada.

Alguses oli inimolenditel teadlik kontakt oma vaimsete õpetajatega, kes said aidata neil lihvida oma loovaid pingutusi. Aga nagu ma hiljem detailsemalt seletan, kaotasid inimolendid selle kontakti ja seepärast on ainus viis õppida, nähes oma tegude tagajärgi. Need tagajärjed ei ole lihtsad. Kui te loote Jumala seadustega harmoonias, siis on teie looming jätkusuutlik. Kui te Jumala seadusi rikute, siis hakkab teie looming silmapilkselt katki minema ja manduma, kuni variseb omaenda raskuse all kokku, nagu Paabeli torn.

Lihtne fakt on see, et planeet maa on hingede kool. Te olete siin selleks, et õppida, kuidas luua Jumala energiat kasutades. Kuna Jumala energia voolab pidevalt teie Mina Olen Kohalolekult teie hinge, siis te loote pidevalt. Te ei saa loomist peatada, aga te saate ära õppida, kuidas Jumala seadustega kooskõlas luua, nii et see ei viiks kannatusele ja valule. Selle äraõppimine, kuidas targalt luua, nõuab seda, et te saavutate teadvuse kõrgema seisundi, nimelt selle Kristuse teadvuse, mida Jeesus tuli demonstreerima. Ainus viis Jumala seadustega harmoonias luua, on Kristuse meelega riietuda ja see on täpselt see, mida Jeesus tahab näha kõikide inimeste jaoks. Ta laskus Maale selleks, et näidata kõikidele inimestele seda teed, mis Kristuse teadvuse juurde viib ja sellepärast ta ütles, et need, kes temasse usuvad – ja kes tahavad tema jalajälgedes käia – teevad neid töid, mida tema tegi (Joh.14:12).

Loomise ja hävituse mehaanikad

Mu armastatud südamed, lubage mul nüüd teile seletada neid mehaanilisi aspekte, kuidas Maa sellesse enese-hävitamise spiraali sisenes, mis viib inimlikule kannatusele, tasakaalutusele looduses ja kokkuvarisemisele füüsilisel planeedil.

Nagu ma ütlesin, loodi planeet Maa Jumala Ema substantsist. Planeet on nagu keerukas lainete kogu, keerukas vibratsioonide kogu Jumaliku Ema ookeani peal. Ainus jõud, mis saab planeeti eksistentsis hoida ja hoida teda Elohiimide poolt alustatud ülesminevas spiraalis, on Jumal-Isa laienev jõud, mis pidevalt liigutab laineid mateeria ookeani peal. Need Püha Vaimu tuuled peavad voolama läbi nende teadlike meelte, kes teenivad, või on mõeldud teenima, või on mõeldud kaas-loojatena teenima. Kui see vool väheneb allapoole kriitilist taset, siis Isa laienev jõud ei ole enam piisavalt tugev selleks, et Ema ookeani liigutada. Seepärast hakkab Ema kokkutõmbav jõud katki murdma kõiki organiseeritud struktuure, indiviidide eludest alates inimühiskonna ja planeedi endani välja.

Püha Vaimu tuul on vaimse energia vool, mis voolab Jumalalt läbi teie Mina Olen Kohaloleku ja läbi teie alateadliku meele kihtide, kuni ta jõuab teadlikku meelde. Nagu seletatud, teie alateadliku ja teadliku meele sisu värvib Jumala valguse ära. Teiste sõnadega, teie meel muudab pidevalt selle energia vibratsiooni, mis teist läbi voolab.

Kui need kujundid ja uskumused, mida te oma meeles hoiate, on Jumala seadustega kooskõlas, siis te kvalifitseerite seda energiat, mis teie meele läbi voolab, kõrge vibratsiooniga. See võimaldab sellel energial tõusta tagasi teie Mina Olen Kohaloleku juurde, kus ta muutub teie aareteks Taevas, nagu Jeesus 2000 aastat tagasi seletas (Mark.10:21). Oma suurepärases tähendamissõnas talentidest (Matt.25:14-30), seletas Jeesus ka seda, et kui te kvalifitseerite Jumala energiat vastavuses Jumala seadustega, siis Mina Olen Kohalolek paljundab teie energiat, paljundab teie talente. Kui te olete näidanud ennast ustavana väikeste energia hulkade suhtes, siis tehakse teid valitsejaks suurema hulga energia üle ja see suurendab teie loovaid võimeid.

Enne, kui inimesed madalamasse teadvuse seisundisse langema hakkasid, väljendasid kõik inimesed sellel planeedil oma loovaid jõude Jumala seadustega kooskõlas. Inimühiskond ja planeet tervikuna oli ülesminevas spiraalis. Maad tõsteti pidevalt vibratsioonis ja ta väljendas üha-suurenevat täiust ja ilu. See oli Jumala algne plaan Maa jaoks ja Elohiimid kavandasid selle planeedi nii, et iga tema aspekt toetas inimhingede kasvuks mõeldud platvormi ja Jumala kuningriigi väljendamise eesmärki.

Pattu langemine Piiblis on tõepoolest madalamasse teadvuse seisundisse langemine. Selle languse põhjustas see fakt, et inimolendid hakkasid aktsepteerima teatud valesid, mis loodi teatud mustade jõudude poolt. Ma seletan hiljem, kust need valed ja mustad jõud tulid. Praeguseks on tähtis punkt mõista, et pärast seda, kui inimolendid hakkasid nende kujundite kvaliteeti madaldama, mida nad oma meeltes hoidsid, hakkasid nad Jumala energiat madalama vibratsiooniga kvalifitseerima.

Patu tõeline tähendus

Mõned teist teavad seda, et heebrea sõna „patt” algne tähendus on „märki mitte tabama”. Vaadake, kui patu kontseptsioon alguses inimolenditele tuhandeid aastaid tagasi vabastati, siis tolleaja inimestel ei olnud seda keerukat teaduslikku arusaamist, mis teil täna on. Seepärast oli võimatu neile seletada, et patt on selle vaimse energia valestikvalifitseerimine, mis voolab Mina Olen Kohalolekult läbi teie meele. See valestikvalifitseerimine põhjustab seda, et energia madaldub vibratsioonis allapoole kriitilisest taset, kriitilist sagedust.

Kui energia madaldatakse kriitilisest tasemest allapoole, siis ei saa ta teie Mina Olen Kohaloleku juurde tagasi tõusta. Seepärast see energia, need talendid sõna otseses mõttes maetakse maha, mis tähendab – materiaalse valdkonna madalamatesse vibratsioonidesse.

Selleks, et täielikult mõista, kuidas see juhtub, peame me minema teaduse maailma ja vaatama, mida teadlased on energia kohta ära õppinud. Teadlased usuvad, et kogu universum on loodud vibreerivast energiast, mis on organiseeritud sellesse, mida kutsutakse väljadeks. Te kõik teate, et magneti ümber on energiaväli, mis saab mõjutada rauapuru, mis on paberi peale laotatud.

Tegelikult Jumala Ema ookean on peaaegu lõputu energiaväli. Oma puhtas vormis ei ole tal mingeid vibratsioone, vaid on olemas potentsiaal selleks, et omaks võtta igat liiki vibratsiooni. Kui Elohiimid Maa lõid, siis lõid nad kõigepealt mentaalse kujundi, valguskoopia, mis eksisteeris vaimses valdkonnas. Nad panid siis selle valguskoopia selle asukoha peale, kus füüsiline planeet ilmuma pidi ja oma tähelepanujõu abil suunasid nad selle energia läbi oma meelte selle valguskoopia kontuuri sisse voolama. See energia põhjustas selle, et Jumala Ema energiaväli hakkas liikuma, see põhjustas energiavälja tihenemise. Kui see tihenemine jõudis kriitilise massini, siis hakkas planeet materiaalses valdkonnas ilmuma.

Ma tahan öelda siin seda, et kuigi Maa näib tahkena teie füüsilistele meeltele, on ta ainult energiavälja tihenemine ja enamus sellest energiaväljast koosneb sellest, mida teadlased tühjaks ruumiks nimetavad. Nagu teadlased on teile öelnud, on füüsiline mateeria tehtud väikestest ehitusplokkidest, mida aatomiteks kutsutakse ja enamus aatomist on tühi ruum. Tegelikult üksikus aatomis on proportsionaalselt rohkem tühja ruumi kui päikesesüsteemis.

Kui inimolendid kvalifitseerivad Mina Olen Kohalolekult tulevat vaimset energiat valesti, siis energia madaldub vibratsioonis. Teadlased on teile öelnud, et energiat ei saa luua ega hävitada; teda saab ainult teise energia vormi ümber muuta. See ümbermuutmine toimub energialainete vibratsiooni tõstmise, või madaldamise abil. Nii et see energia, mida genereeritakse inimkonna kollektiivse teadvuse abil, ei kao lihtsalt ära. Ta peab kusagile minema ja kuna ta ei saa vaimsesse valdkonda tagasi voolata ja paljuneda, siis ladustub ta planeet Maa energiaväljas. See inimolendite poolt loodud valestikvalifitseeritud energia ladustatakse sõna otseses mõttes nende aatomite tühja ruumi, mis moodustavad füüsilise planeedi. Kui see energia jõuab kriitilise massini, siis põhjustab see aatomite tihenemise, moodustades vastuseisu, mis tegelikult aeglustab nende elektronide kiirust, mis aatomi tuumade ümber tiirlevad. See põhjustab mateeria enda tihenemise.

Valestikvalifitseeritud energia allaminev spiraal

Ma tahan öelda seda, et sellest saadik, kui inimolendid hakkasid madalamasse teadvuse seisundisse langema, on inimkonna kollektiivne teadvus genereerinud tohutu hulga valestikvalifitseeritud energiat. See energia on loodud ebapuhaste mõtete ja ebapuhaste emotsioonide, nagu hirmu, viha, vihkamise, süütunde ja teiste negatiivsete emotsioonide poolt, mida te veel nimetada võite.

Pika ajaperioodi jooksul on see energia loonud allamineva spiraali kogu planeedi jaoks. See allaminev spiraal on põhjustanud mateeria tihenemise, aga see tihenemine oli selle fakti tagajärg, et Ema kokkutõmbav jõud oli nüüd muutunud tugevamaks kui Isa laienev jõud. Seepärast see mateeriasse endasse sisseehitatud jõud hakkas inimeste poolt loodud ebatäiuslikke vorme nende sellesse algsesse puhtasse seisundisse tagasi pöörama, milles vorme ei ole.

Mõelge ühe näitena traditsioonilisest aatomi mudelist. Aatom saab eksisteerida ainult selletõttu, et tuuma ümber on tiirlevad elektronid. Elektronid hoiab liikumises Isa laienev jõud, mis tegutseb Püha Vaimu tuule läbi. Kui elektronide liikumine peatuks, siis aatom variseks kokku lõpmatult väikesesse ruumi. Kui kõik seda raamatut moodustavad aatomid langeksid kokku, siis see raamat kaoks. See on põhiliselt see, mis juhtub mustas augus, nii nagu mustast august saab praegu aru teadus. Nii et, kui Isa laienev jõud muutub nõrgemaks, siis elektronid aeglustuvad ja aatomi vibratoorne kiirus aeglustub. Seetõttu muutuvad aatomid tihedamaks ja kui see protsess jätkub, siis elektronid jäävad lõpuks seisma ja mateeria kukub kokku.

See, mis Maaga on juhtunud, on tegelikult see, et õige energia vool on katkestatud. Inimolendid ei ole loonud piisavalt positiivset energiat vaimsesse valdkonda tagasivoolamiseks. Seepärast see energia hulk, mida sai paljundada ja Maale tagasi saata, oli ebapiisav selle jaoks, et säilitada ülesminevat spiraali, mis oli algne plaan selle planeedi (ja kogu universumi) jaoks. Selle asemel hakkas see valestikvalifitseeritud energia moodustama magnetilist tõmmet, mis lõi allamineva spiraali.

Kas te mõistate minu mõtet? Elohiimid lõid planeedi Maa ja alustasid ülesminevat spiraali. Kui hinged hakkasid kehastuma, siis Elohiimid eemaldusid, ja nüüd selle ülesmineva spiraali säilitamine sõltus inimolenditest, kes pidid laskma Püha Vaimu tuultel oma teadvusest läbi voolata. Kui inimolendid muutusid võimetuteks seda voolu säilitama, siis ei olnud nad enam võimelised järgima käsku võtta valitsemine Maa üle. Sellepärast Elohiimide poolt loodud ülesminev spiraal sai lõpuks ümber pööratud ja algas allaminev spiraal.

Kosmiline Nõukogu

Kaua aega tagasi oli see allaminev spiraal jõudnud kriitilise massini, mis ähvardas hävitada selle planeedi kui eluvõimelise platvormi intelligentse elu jaoks. Selles punktis tuli kokku vaimsete olevuste nõukogu, mis oli valitud Jumala poolt planeedil Maa toimuva kasvuprotsessi järelevaatajaks. See nõukogu jõudis järeldusele, et Maa oli jõudnud sellisesse madalasse punkti, et need evolutsioonid, kes tol ajal sellel planeedil kehastunud olid, ei omanud piisavat teadvuse taset, piisavat teadlikkuse taset, et allaminevat spiraali ise ümber pöörata. Seepärast, kui midagi poleks tehtud, oleks füüsiline planeet lõpuks oma raskuse all kokku varisenud ja ta oleks olnud võimetu mingit elu vormi toetama.

Pärast sellist nõukogu otsust olid teatud vaimsed olevused vabatahtlikult nõus planeedile Maa laskuma selleks, et lisada omaenda vaimne saavutus ja ülesminev spiraal sisse juhatada. Need vaimsed olevused muutusid siis magnetiteks, mis võisid järk-järgult mõnede nende olevuste teadvust tõsta, kes olid planeedil Maa pimedal ajastul kehastunud.

See plaan kiideti kosmilise nõukogu poolt heaks ja 144 000 olevust, põhiliselt planeedilt Veenus, laskusid Maa peale ja alustasid ülesminevat spiraali. Sellest alates on Maa olnud kasvuprotsessis ja kuigi sellel protsessil on olnud oma tõusud ja langused, mis on viinud teatud looduskatastroofidele ja teatud tsivilisatsioonide kadumisele, on Maa tõstetud kõrgemale tasemele kui möödunud aegadel. Aga Maa ei ole veel sisenenud püsivasse ülesminevasse spiraali ja põhjus on selles, et inimkond ei ole ikka veel tõusnud sellele teadvuse tasemele, mis saab luua ise-säiliva ülesmineva spiraali. Teiste sõnadega, inimkond tervikuna genereerib ikka veel rohkem madala sagedusega energiat, kui kõrgsagedusega energiat. Seepärast inimesed loovad rohkem valestikvalifitseeritud energiat, mis ladustatakse planeedi energiavälja, kui õigestikvalifitseeritud energiat, mis tagastatakse Jumalale paljundamiseks.

Mu armastatud südamed, esmane Ülestõusnud Väe eesmärk ja esmane teile selles raamatus esitatud õpetuste ja rosaariumide andmise eesmärk on see trend tagasi pöörata. Kui vaimsed olevused laskusid Maale selleks, et luua ülesminevat spiraali, siis neile oli määratud teatud ajahulk, milles oma ülesanne lõpetada. Selles ajaraamis pidid nad tõstma kriitilise hulga inimolendeid kõrgemasse teadvuse seisundisse, nii et Maa saaks siseneda ise-säiluvasse ülesminevasse spiraali. Ma pean teile ütlema, et see määratud aeg läheneb kiiresti lõpule. Seepärast on selle planeedi tuleviku jaoks otsustav, et suurem arv inimolendeid saaksid teadlikeks vajadusest käia isikliku Kristsuse teed ja selle abil muutuda avatud ukseks õige kaheksakujulise energiavoolu taaskehtestamise jaoks vaimse valdkonna ja selle planeedi energiavälja vahel.

Ma olen sellepärast tulnud kutsuma neid, kellel on piisavalt vaimset teadlikkust, et näha vajadust üles võtta isiklik Kristsuse tee ja selle abil paljundada oma talente, nii et see energia saaks Jumalale tagastatud, paljundatud ja Maale tagastatud. See tagasipöörduv energia saab siis moodustada magnetilise tõmbe, mis tõstab inimkonna teadvust ja füüsilise planeedi vibratsiooni.

Mu armastatud südamed, need rosaariumid, mida ma hiljem teile selles raamatus annan, on vaimsed vahendid, mis on kavandatud selleks, et hävitada see ebapuhas energia, mille inimolendid on tervete eoonide jooksul loonud ja mis tänapäeval on selle planeedi energiaväljas ladustunud. Need rosaariumid on kavandatud ka selleks, et genereerida positiivset energiat, mida saab Jumalale tagastada ja sellega uuesti rajada õige energiavool vaimu ja mateeria vahel.

Ma võin teile öelda, et need rosaariumid on erakordselt jõulised rituaalid. Kui kriitiline hulk inimesi hakkab neid rosaariume iga päev hoolikalt kasutama, siis te tõepoolest näete inimkonna poolt loodud allamineva spiraali tagasipööramist. Te näete ülesmineva spiraali loomist, mis saab kiiresti muutuda ise-säiluvaks. Selle abil saab inimkond ise säilitada seda protsessi, mis vähehaaval tõstab kogu planeedi vibratsiooni ja lõpuks eemaldab kogu inimliku kannatuse sellelt ilusalt kasvuplatvormilt.

Ärgake kõrgemale eesmärgile

Mu armastatud südamed, ma tean, et Maa peal on tänapäeval palju hingi, kellel oma sügavamas mälus on see teadmine, millest ma teile räägin. Nad teavad seda ja nad on siin sellepärast, et nad armastavad Jumal-Isa ja sellepärast, et nad armastavad Jumal-Ema ja sellepärast, et nad tahavad olla siin täpselt sellel kriitilisel ajal, et aidata uuesti käima panna ülesminev spiraal ja teha see ise-säiluvaks.

Mu armastatud südamed, paljud teist on ammu tundnud tühjust oma eludes, sest te olete mõistnud, et te ei ole täitnud oma eesmärki ja seepärast elul ei näi olevat mõtet. Ma tulen teid äratama sellele reaalsusele, et teie elul on eesmärk ja tal on ülim mõte. See eesmärk on käia isikliku Kristsuse teed, mille abil saate te muutuda säravaks valguskiireks, mis hävitab selle pimeduse, mis maad katab. Te olete siin selleks, et anda isiklikku panust sellesse protsessi, mis võib ja saab pöörata selle planeedi ümber ja mis lõpuks viib selleni, et planeet Maa muutub vaimseks Päikeseks, mis kiirgab puhast Jumala valgust ja toob lootust kogu galaktikale. Te olete siin selleks, et aidata pöörata seda pimedat tähte, mis see planeet praegu on, Vabaduse Täheks.

Mu armastatud, see on tõesti väärtuslik eesmärk. See on eesmärk, mida teie hing ülimalt armastab ja sellepärast olete te sellel ajal siin. Ma palun, et te läheksite sügavale oma südamesse ja vaagiksite neid õpetusi ja lubaksite oma kõrgemal minal ja minul, teie vanemal õel Marial, taasäratada teie sügavamat mälestust sellest, kes te olete ja miks te siin olete. Kui te sellele seesmisele mälestusele ärkate, siis saate te moodustada sideme meiega, kes me oleme teie ülestõusnud vennad ja õed ja me saame siis koos töötada selleks, et panna ilmuma Jumala kuningriik Maa peal, nagu ta on ilmunud Taevas. Te saate olla Jumala poegadeks ja tütardeks all, nii nagu meie oleme Jumala pojad ja tütred Üleval.

Neljas peatükk

Tasakaal on võti

Mu armastatud südamed, ma olen rääkinud vajadusest äratada teis hinge mälestus sellest, kes te olete ja miks te siin olete sellel kriitilisel ajal. Ma pean teile ütlema, et enamus inimesi sellel planeedil rändavad unes läbi elu, ilma et neil oleks aimu nendest tohututest vaimsetest muudatustest, mis nende ümber toimuvad. Mõned inimesed on sõna otseses mõttes nagu elavad surnud ja täielikult Ülestõusnud Väele kättesaamatud. Meie, kes me oleme teie vaimsed õpetajad, seisame seetõttu silmitsi raske ülesandega. Selleks, et luua inimühiskonnas vajalikke muudatusi, on absoluutselt oluline, et me ärataksime kriitilise hulga inimesi muutuvate aegade reaalsusele. Aga raskus, millega me silmitsi seisame, on see, et väga õrn piir on inimeste uutele energiatele äratamise vahel ja selle vahel, et nad ei läheks fanatismi ja ekstremismi seisundisse.

Kujutage ette, et te olete ruumis, mis on peaaegu pime. On nii pime, et raske on näha, mis liiki mööbel ruumis on. Te näete ainult nõrku kontuure ja sügavaid varje ja kõik näib hallina. Nüüd kujutage ette, et keegi lülitab sisse võimsa taskulambi, mis saadab üksiku ereda valguskiire ruumi. Juhtub see, et osa ruumi on eredalt valgustatud ja ruumi teine osa on sügavamas pimeduses, kui enne. Teiste sõnadega, kontrast valguse ja pimeduse vahel on muutunud äärmuslikumaks, rõhutatumaks. See on täpselt see, mis juhtub planeedil Maa praegusel ajal ja põhjus on selles, et uue ajastu vaimsed energiad laskuvad praegu planeedi energiasüsteemi. Need energiad teevad inimestel magamajäämise raskemaks. Võiks öelda, et kümneid aastaid tagasi oli inimestel suhteliselt kerge aia peal vaimses mõttes istuda. Nad võisid teha oma igapäevaseid toimetusi ja ignoreerida elu vaimset külge. Nad ei pidanud tegema kindlat otsust, kindlat panustamist selles osas, mis puudutab vaimset truuduskohustust.

Te peate aia pealt maha tulema

Kui vana ajastu lõpeb ja uue ajastu energiad hakkavad tsükliliselt Maasse liikuma, siis aia peal istumine muutub raskeks. Uue ajastu vaimne valgus teravdab kontrasti vana ajastu teadvuse ja uue ajastu teadvuse vahel ja see suurendab survet inimestele „valida tänasel päeval, keda te teenite” (Jos.24:15) Kas nad võtavad omaks uue ajastu energiad või klammerduvad vana ajastu tuttavate ideede ja doktriinide külge. Sellised inimesed kardavad, et kui nad ei jää ustavateks aegunud ideedele, siis ei saa nad päästetud.

Teised inimesed reageerivad uue ajastu energiatele ja ärkavad muutumise vajadusele, aga küsimus on selles, mis juhtub inimestega pärast seda, kui nad ärganud on? See sõltub sellest, kas nad on tasakaalus või tasakaalustamata inimesed. Nagu ma varem seletasin, kogu universum on loodud läbi loomepinge Jumal-Isa laieneva jõu ja Jumal-Ema kokkutõmbava jõu vahel. Jätkusuutlik universum vajab õrna tasakaalu nende jõudude vahel. Kui seda tasakaalu ei ole saavutatud, siis universum hakkab lagunema. On kaks äärmust, mis saavad häirida universumi tasakaalu ja põhjustada seda, et ta muutub alluvaks teisele termodünaamika seadusele, mis murrab katki kõik tasakaalustamata struktuurid.

Vastavalt universumi algsele kavandile ja visioonile, on Isa laieneval jõul ette nähtud olla juhtimas, mis tähendab seda, et ta käivitab ja suunab loovat jõudu. Ema kokkutõmbav jõud võimaldab Jumal-Isa looval hool liigutada mateeria ookeani, aga ta hoiab laieneva jõu tasakaalus, nii et oleks võimalik tasakaalustatud kasv kontrollimatu plahvatuse asemel. Kui selline tasakaal on olemas, siis Ema väljendab Jumala meele poolt hoitud visiooni ja looming saab jätkata kasvamist ilma koost lagunemiseta.

Ema ei ole ainult passiivne jõud, vaid ta tegelikult vormib loomingu vastavalt nendele ilmumise seadustele, mis on tema seesmistesse osadesse kirjutatud. Mõned nendest seadustest on teadus avastanud ja neid kirjeldatakse sageli loodusseadustena. Igal inimhingel on need ürgsed jõud sees, igal hingel on maskuliinsed ja feminiinsed elemendid. Aga kui hingel ei ole õiget tasakaalu nende kahe jõu vahel, siis ta kaldub ühe äärmuse poole :

• Kui hinge valitseb maskuliinse jõu tasakaalustamata väljendumine, siis ta kaldub minema sellesse mõtlemise äärmusse, et saab olla ainult üks õige religioon ja seepärast see religioon peaks asendama kõiki teisi. See võib inimesi viia sellisesse fanaatilise mõtlemise seisundisse, et Jumala seaduste rikkumine on vastuvõetav selleks, et maha suruda kõik niinimetatud valed religioonid. Inimesed hakkavad uskuma, et „me peame tegema kurja selleks, et hea saaks tulla” ja see viib nad uskumiseni, et mitte-usklike tapmine Jumala nimel on vastuvõetav.

• Kui hinge valitseb tasakaalustamata feminiinne jõud, siis see võib viia sellisesse äärmusse, et ei taheta aktsepteerida ühtegi religiooni ega mingeid kõrgemaid printsiipe. Või ei taheta aktsepteerida seda, et kõrgem võim peaks elu Maal juhtima. See võib siis põhjustada selle, et inimesed hakkavad nõudma ülemäärast vabadust religioonilt, või valitsuselt. Kui see on muutunud äärmuslikuks, siis võib see viia selleni, et ühiskond hülgab kogu moraali ja eetilised printsiibid, mis viib sotsiaalse struktuuri lagunemiseni, või isegi anarhiani.

Kaks äärmust

Kui uue vaimse ajastu energiad hakkavad tsüklina läbi inimeste teadvuse liikuma, siis tugevdab see igasugust tasakaalutust, mis nende hingedes praegu on. See juhtub sellepärast, et nendel energiatel, mis seal juba on, on tendents suureneda, nii et see tuleb rohkem ilmsiks. Positiivne potentsiaal on see, et see teeb tasakaalutused nähtavamaks ja inspireerib inimesi pingutusi tegema selleks, et pöörduda tagasi rohkem tasakaalus olevale meeleseisundile. Aga kui inimesed keelduvad muutumast, siis muutuvad nad ekstremistlikemaks ja fanaatilisemateks selleks, et hoida vanadest uskumustest kinni.

See, mida te praegu inimühiskonnas näete, on see, et palju inimesi on uute energiate poolt äratatud, aga kuna nad on tasakaalustamata, siis kalduvad nad ühe äärmuse poole polariseeruma:

• Üks äärmus on see, et inimesed valivad teatud religiooni, kas traditsioonilise religiooni, või uue religiooni, mille nad usuvad ainukese õige kiriku olevat. Nad muutuvad siis väga fanaatilisteks nende uskumuste ja doktriinide suhtes, mida see kirik levitab, nähes neid ainsa kättesaadava tõena Maa peal ja ainukese teena lunastuse juurde. Nad muudavad religiooni eepiliseks lahinguks, et kas kõik saavad ainsasse õigesse religiooni ümber pööratud, või põlevad nad vältimatult Põrgus. Nad võivad isegi uskuda, et kui teised ei saa nende usku pööratud, siis tuleb maailma lõpp.

Sellised inimesed arendavad erineval astmel vaenulikkust teiste religioonide liikmete vastu ja igasuguse idee vastu, mis ei ole kooskõlas nende kiriku poolt valitud doktriinidega. See on tõepoolest see, mida te näete paljudes traditsioonilistes religioonides, kristlus kaasa arvatud. Paljud inimesed muutuvad fundamentaalseteks kristlasteks, kes nõuavad sõna-sõnalist Piibli tõlgendamist ja toonitavad, et ei saa olla mingit progressiivset ilmutust peale selle, mis anti 2000 aastat tagasi. Teised rõhutavad, et üks teatud kirik, nagu Katoliku kirik, on ainus tõe allikas ja et inimesed peaksid pimesi järgima kiriku ortodoksseid doktriine.

• Teised inimesed äratatakse uute energiate poolt ja nad näevad selgelt ortodoksse ja organiseeritud religiooni puudusi. See võib viia selleni, et nad muutuvad kriitiliseks oma traditsioonilise religiooni suhtes, isegi selle punktini, et loobuvad sellest religioonist ja tunnevad, et neid on lollitatud, või nende religiooni poolt ära kasutatud. Mõned inimesed lähevad kogu religiooni eitamise äärmusse ja võtavad omaks teadusliku materialismi, mis eitab igasuguse religioosse kogemuse paikapidavust. Paljud nendest inimestest lõpetavad sellega, et tunnevad, et neilt on kõik illusioonid röövitud, või muutuvad väga masendunuteks ja nad lähevad kirikusse ja tema doktriinidesse pimedalt uskumiselt sellesse, et enam ei usu midagi.

Mu armastatud südamed, ma loodan siiralt, et te suudate mõista, et need mõlemad äärmused esindavad tasakaalustamata seisundit, mis on lihtsalt hinge kahjustav. Ma loodan, et te suudate mõista, et kuna inimestel on vaja ärgata, siis on erakordselt tähtis, et nad oleksid teadlikud igast tasakaalutusest oma hingedes, nii et nad ei polariseeruks kumbagi kirjeldatud äärmusse. Mida ma tõeliselt loodan selle raamatuga saavutada, on aidata inimestel ärgata tasakaalu vajadusele, nimelt tasakaalustatud perspektiivile, mis saab ainult tulla Kristuse meele kaudu. Ma vajan seda, et inimesed saaksid aru, et me siseneme uude vaimsesse tsüklisse ja et see on erinev fookus, erinev energia, kui möödunud 2000 aasta vaimsed tsüklid.

Selle fakti tagajärg on see, et mõned nendest doktriinidest ja religioossetest praktikatest, mis olid aabitsatõed 2000 aasta jooksul, on nüüd aegunud. Nad ei rahulda enam inimeste hinge igatsust ja tõepoolest nad ei ole enam efektiivsed selleks, et aidata inimestel välja töötada oma lunastust. Seepärast on õige, et mõnedest vanadest viisidest tuleb loobuda ja see ongi põhjuseks, mis paneb paljusid inimesi traditsioonilistest kirikutest lahkuma.

Aga kuna on vaja loobuda teatud aegunud religioossetest doktriinidest ja praktikatest, siis on äärmiselt tähtis vältida vastupidisesse äärmusse sattumist, et loobutakse kogu religioonist ja vaimsusest. See viib ainult äärmise kahtlemise seisundini, mis ei saa juhtida inimesi meelerahusse ja isiklikku teostumisse. Ideaalselt peaksid inimesed laskma vanadel viisidel minna ilma sellesse vaakumisse sukeldumiseta, kus üldse midagi ei ole. See saab juhtuda ainult siis, kui inimesed on valmis asendama vanad doktriinid ja vanad praktikad nende ideede ja praktikatega, mis on uuele ajastule kohased.

Mu armastatud südamed, viimased 2000 aastat oli ajastu, milles inimestel oli ette nähtud vähehaaval ärgata kõrgemale arusaamisele oma suhtest Jumalaga. See on see suhe, millest Jeesus 2000 aastat tagasi rääkis ja kuigi tema algne sõnum on osaliselt kaotsi läinud ja moonutatud, saate te siiski leida selle arusaamise elemente pühakirjast. Vaadake , mu armastatud, Vanas Testamendis portreteeriti Jumalat vihase ja kohutmõistva Jumalana, kes oli väga kauge. Aga Jeesus portreteeris Jumalat armastava Isana, kellega inimestel saab olla isiklik suhe. Kui seda seesmist sõnumit ei oleks selle väärjumalateenistusliku doktriini abil moonutatud, et Jeesus oli ainus, kes sai omada otsest ühendust Jumalaga, siis oleksid inimesed 2000 aasta jooksul vähehaaval välja arendanud isikliku suhte Jumalaga.

Armastuselt hirmule ja tagasi armastusele

Mis selle asemel juhtus, oli see, et kristlus loobus sellest armastusele rajatud lähenemisest, mida Jeesus demonstreeris ja pöördus tagasi sellele hirmule rajatud lähenemisele, mis domineeris Iisraelis vana Testamendi aegadel. Kristlus pöörati tsentraliseeritud religiooniks, mis kasutas hirmu selleks, et omada täielikku kontrolli inimeste ja nende meelte üle.

Ma mõistan, et see võib näida provotseerivana paljudele kristlastele, aga see on fakt, mida igaüks võib kinnitada, kui ta uurib varase kiriku ajalugu ja kuidas see lõpuks võttis tarvitusele niinimetatud eksimatud doktriinid, mis lihtsalt ei oma õiget alust pühakirjas ja mis ei ole Jeesuse seesmiste õpetustega kooskõlas. Ma hiljem näitan mõnda nendest doktriinidest.

Selle protsessi tulemusena nägite te ühe tsentraliseeritud Kristliku kiriku ilmumist, mis kasutas kõiki võimumänge selleks, et valitseda ühiskonda keskaja jooksul. Mu armastatud südamed, te ei saa tõsiselt uskuda, et Jeesus, või mina oleksime heaks kiitnud inkvisitsiooni, ristisõjad ja paljud teised metsikused, mida sooritati Jeesuse nimel katoliku kiriku poolt pimedatel ajastutel. Kui te usute, et me võisime seda heaks kiita, siis on teil vaja teha tõsist hinge-otsingut ja mõelda sellele tugevale kontrastile Jeesuse õpetuste vahel, nagu Mäejutlus, ja nende tegude vahel, mida katoliku kirik nende pimedate sajandite jooksul sooritas.

Ma tahan öelda siin seda, et selle suure monoliitse kiriku aeg on ümber, kes püüab oma liikmeid kontrollida ja kasutab hirmu selleks, et kehtestada ja säilitada oma võimu. Uuel ajastul on oluline see, et inimesed ületaksid oma hirmu religioonile lähenemises ja oma lähenemises Jumalale. Inimesed peavad nägema religiooni mitte kui midagi sellist, mida nad Põrgusse minemise hirmu pärast teevad, vaid kui midagi sellist, mida nad Jumala armastuse pärast teevad.

Jumal andis teile vaba tahte kingituse. Jumal tahab, et te tuleksite koju tema kuningriiki ja Jumal tahab, et te aitaksite tal oma kuningriiki Maal ilmumisse tuua. Aga Jumal ei taha, et te teeksite seda hirmu pärast. Jumal tahab, et te teeksite seda sellepärast, et te armastate Jumalat, sellepärast, et te armastate ennast, sellepärast, et te armastate oma kaasinimesi ja sellepärast, et te armastate Ema Maad. Jumal tahab, et te tooksite tema kuningriigi Maa peale, sest te mõistate, et see on teie parimates huvides ja kõigi parimates huvides Maa peal. Te lihtsalt ei saa Jumala armastuse kuningriiki siseneda, kui te olete hirmule rajatud meeleseisundis lõksus ja samuti ei saa te aidata tuua Jumala kuningriiki Maa peale. Et üheski sellises ülesandes osaleda, peate te laskma täiuslikul armastusel välja visata kõik oma hirmud.

Sellepärast Jumal tahab, et te jätaksite maha kõik valed viha ja hirmu jumalad, mida inimolendid on paljude milleeniumide jooksul loonud. Jumal tahab, et te jätaksite maha vihase ja kohutmõistva Jumala kujud, kes on valmis teid teie pattude pärast karistama. Selle asemel Jumal tahab, et te aktsepteeriksite seda reaalsust, et Jumal on tingimusteta armastuse Jumal, kes tahab teid avasüli vastu võtta, niipea kui te otsustate maha jätta tasakaalustamata teadvuse seisundi, mis on põhjustanud teie duaalsuse maailma ja vastandlike jõudude lõksus olemise.

Mu armastatud südamed, Jeesus on andnud arvukaid õpetusi läbi selle saadiku, keda mina kasutan praegu selleks, et seda raamatut esile tuua. Ma tahan teile nüüd esitada Jeesuse poolt antud vestluse, vestluse, mis seletab tasakaalu säilitamise tähtsust kõikides teie teadvuse aspektides. Pärast selle vestluse uurimist annan ma lisaõpetusi vajaduse kohta säilitada isiklikku tasakaalu ja kuidas selle tegemine saab aidata teil mängida tähtsat osa õige tasakaalu rajamisel planetaarses ulatuses.